ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anathema

AH0 N AE1 TH AH0 M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anathema-, *anathema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anathema(n) บุคคลหรือสิ่งที่ถูกสาปแช่งหรือเกลียด
anathema(adj) เป็นที่รังเกียจ, Syn. detested, hated
anathematize(vi) ประณาม, Syn. curse, damn
anathematize(vt) ประณาม, Syn. curse, damn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration, Ant. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่งด่า[chaēngdā] (v) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize
การสาปแช่ง[kān sāpchaeng] (n) FR: anathème [m] ; anathématisme [m] (vx)
สาปแช่ง[sāpchaeng] (v, exp) EN: curse  FR: anathématiser
สิ่งสะอิดสะเอียน[sing sa-it sa-īen] (n, exp) EN: anathema ; bete noire  FR: bête noire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATHEMA AH0 N AE1 TH AH0 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anathema (n) ˈənˈæθəmə (@1 n a1 th @ m @)
anathemas (n) ˈənˈæθəməz (@1 n a1 th @ m @ z)
anathematize (v) ˈənˈæθəmətaɪz (@1 n a1 th @ m @ t ai z)
anathematized (v) ˈənˈæθəmətaɪzd (@1 n a1 th @ m @ t ai z d)
anathematizes (v) ˈənˈæθəmətaɪzɪz (@1 n a1 th @ m @ t ai z i z)
anathematizing (v) ˈənˈæθəmətaɪzɪŋ (@1 n a1 th @ m @ t ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein Gräuel [übtr.] | jdm. ein Gräuel sein; jdm. verhasst seinanathema | to be an anathema to sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナテマ[anatema] (n) anathema [Add to Longdo]
破門[はもん, hamon] (n,vs,adj-no) excommunication; anathema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anathema
   n 1: a detested person; "he is an anathema to me" [syn:
      {anathema}, {bete noire}]
   2: a formal ecclesiastical curse accompanied by excommunication

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top