ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analyze

AE1 N AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analyze-, *analyze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyze(vt) วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyze(แอน' นะไนซ) vt. =analyse (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analyzeวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
analyze; analyseวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyzersตัววิเคราะห์ [การแพทย์]
Analyzers, Continuous Flowเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติชนิดที่วัตถุวิเคราะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
analyzed(vt) กระบวนการวิเคราะห์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analyzeBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
analyzeHow would you analyze the situation?
analyzeIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
analyzeLet's analyze the machine.
analyzeThe aviation expert analyzed the statistics in detail.
analyzeThe doctor analyzed the blood sample for anemia.
analyzeThe expert analyzed the statistics in detail.
analyzeThe result of the election will soon be analyzed.
analyzeThese things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิเคราะห์(v) consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai Definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
วิเคราะห์(v) analyze, See also: contemplate, consider, Syn. พินิจพิจารณา, Example: การจับคนมาขึ้นเขียงเพื่อวิเคราะห์นั้น เราอาจจะทำได้หลายแง่หลายมุม, Thai Definition: พิจารณาอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิเคราะห์[phikhrǿ] (v) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over  FR: considérer ; examiner
วิเคราะห์[wikhrǿ] (v) EN: analyze ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically  FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALYZE AE1 N AH0 L AY2 Z
ANALYZED AE1 N AH0 L AY2 Z D
ANALYZER AE1 N AH0 L AY2 Z ER0
ANALYZES AE1 N AH0 L AY2 Z IH0 Z
ANALYZERS AE1 N AH0 L AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analyze (v) ˈænəlaɪz (a1 n @ l ai z)
analyzed (v) ˈænəlaɪzd (a1 n @ l ai z d)
analyzes (v) ˈænəlaɪzɪz (a1 n @ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析器[fēn xī qì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] analyzer, #89,842 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナライザ;アナライザー[anaraiza ; anaraiza-] (n) analyzer [Add to Longdo]
スニッファ[suniffa] (n) {comp} packet analyzer; packet sniffer [Add to Longdo]
スペアナ[supeana] (n) (abbr) spectrum analyzer [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアナライザ[nettowa-kupurotokoruanaraiza] (n) {comp} network protocol analyzer [Add to Longdo]
パケットアナライザ[pakettoanaraiza] (n) {comp} packet analyzer [Add to Longdo]
プログラムアナライザー[puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer [Add to Longdo]
プロトコルアナライザ[purotokoruanaraiza] (n) {comp} protocol analyzer [Add to Longdo]
マイクロアナライザ;マイクロアナライザー[maikuroanaraiza ; maikuroanaraiza-] (n) microanalyzer [Add to Longdo]
ロジアナ[rojiana] (n) (abbr) logic analyzer; (P) [Add to Longdo]
ロジックアナライザ[rojikkuanaraiza] (n) logic analyser (analyzer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロトコルアナライザ[ぷろとこるあならいざ, purotokoruanaraiza] protocol analyzer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analyze
   v 1: consider in detail and subject to an analysis in order to
      discover essential features or meaning; "analyze a sonnet
      by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal
      trial"; "analyze your real motives" [syn: {analyze},
      {analyse}, {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]
   2: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]
   3: break down into components or essential features; "analyze
     today's financial market" [syn: {analyze}, {analyse}]
   4: subject to psychoanalytic treatment; "I was analyzed in
     Vienna by a famous psychiatrist" [syn: {analyze}, {analyse},
     {psychoanalyze}, {psychoanalyse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top