ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analytical

AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analytical-, *analytical*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)

English-Thai: Nontri Dictionary
analytical(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analytical cubismบาศกนิยมแบบวิเคราะห์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analytical studiesการศึกษาเชิงวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyticalเชิงวิเคราะห์, แบบวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical Component, Postขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical entryรายการจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytical geochemistryธรณีเคมีวิเคราะัห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analytical Gradeชนิดที่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Analytical Proceduresกระบวนการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical reviewการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Analytical psychology.นักจิตวิเคราะห์หนะ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Analytical minds such as ours... 1-1-2-3-5.การวิเคราะห์จิตใจคนอย่างเรา... ด็อกเตอร์รี้ด... Masterpiece (2008)
Good analytical ability comes from experience and that comes from poor judgment.การตัดสินใจที่ดีมาจากประสบการณ์นะ ทั้งหมดนั่นมาจากการตัดสินใจที่แย่ The Mechanic (2011)
I'll pull our analytical brief on the Estonians.ชั้นจะลองดึงข้อมูล เกี่ยวกับมาเฟียกลุ่มนี้ C.O.D. (2012)
I would apologize for my analytical ambush, but I know I will soon be apologizing again and you'll tire of that eventually,ผมอยากจะขอโทษ สำหรับการวิเคราะห์ที่ไม่ทันคาดคิดของผม แต่ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาขอโทษคุณอีกแน่นอน และเดี๋ยวคุณก็คงจะเบื่อ Apéritif (2013)
His analytical problem-solving skills allowed him... (BABY LAUGHING) - ...to ascertain crucial information.ทักษะของเขาวิเคราะห์การแก้ปัญหา อนุญาตให้เขา ... เด็กทารกหัวเราะ) ข้อมูลที่สำคัญตรวจสอบให้แน่ใจ. Scary Movie 5 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคิดเชิงวิเคราะห์[kān khit choēng wikhrǿ] (n, exp) EN: analytical thinking
เคมีวิเคราะห์[khēmīsāt wikhrǿ] (n, exp) EN: analytical chemestry
เกี่ยวกับการวิเคราะห์[kīokap kān wikhrǿ] (adj) EN: analytical  FR: analytique

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALYTICAL AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L
ANALYTICALLY AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analytical (j) ˌænəlˈɪtɪkl (a2 n @ l i1 t i k l)
analytically (a) ˌænəlˈɪtɪkliː (a2 n @ l i1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytical chemistry, #69,263 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamttitelangabe {f}Analytical note [Add to Longdo]
analytische Zeitschätzunganalytical estimating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン分析処理[オンラインぶんせきしょり, onrain bunsekishori] (n) {comp} On-Line Analytical Processing; OLAP [Add to Longdo]
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]
解析幾何学[かいせききかがく, kaisekikikagaku] (n) analytical geometry [Add to Longdo]
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo]
検量線[けんりょうせん, kenryousen] (n) calibration curve; standard curve; analytical curve [Add to Longdo]
直示天秤;直示天びん[ちょくじてんびん, chokujitenbin] (n) analytical balance; direct reading balance [Add to Longdo]
分解的[ぶんかいてき, bunkaiteki] (adj-na) analytical [Add to Longdo]
分析化学[ぶんせきかがく, bunsekikagaku] (n) analytical chemistry [Add to Longdo]
分析形分類体系[ぶんせきがたぶんるいたいけい, bunsekigatabunruitaikei] (n) {comp} analytical classification system [Add to Longdo]
分析手法[ぶんせきしゅほう, bunsekishuhou] (n) {comp} analytical method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分析形分類体系[ぶんせきがたぶんるいたいけい, bunsekigatabunruitaikei] analytical classification system [Add to Longdo]
分析手法[ぶんせきしゅほう, bunsekishuhou] analytical method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analytical
   adj 1: using or skilled in using analysis (i.e., separating a
       whole--intellectual or substantial--into its elemental
       parts or basic principles); "an analytic experiment"; "an
       analytic approach"; "a keenly analytic man"; "analytical
       reasoning"; "an analytical mind" [syn: {analytic},
       {analytical}] [ant: {synthetic}, {synthetical}]
   2: of a proposition that is necessarily true independent of fact
     or experience; "`all spinsters are unmarried' is an analytic
     proposition" [syn: {analytic}, {analytical}] [ant:
     {synthetic}, {synthetical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top