ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analyst

AE1 N AH0 L IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analyst-, *analyst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyst(n) นักวิเคราะห์, Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst(n) นักวิเคราะห์ทางจิต, Syn. psychoanalyst, psychiatrist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analystHe's a financial analyst with a pretty good reputation for his analysis of economic trends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิเคราะห์(n) analyst, Example: ในอนาคตบริษัทของเราจะจ้างนักวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบอีกสามคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการวิเคราะห์, ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคระห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเคมีวิเคราะห์[nakkhēmī wikhrǿ] (n, exp) EN: chemical analyst  FR: chimiste analyste [m]
นักวิเคราะห์[nakwikhrǿ] (n) EN: analyst  FR: analyste [m]
นักวิเคราะห์ข่าว[nak wikhrǿ khāo] (n, exp) EN: commentator ; news analyst  FR: commentateur [m] ; commentatrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALYST AE1 N AH0 L IH0 S T
ANALYSTS AE1 N AH0 L IH0 S T S
ANALYST'S AE1 N AH0 L IH0 S T S
ANALYSTS' AE1 N AH0 L IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analyst (n) ˈænəlɪst (a1 n @ l i s t)
analysts (n) ˈænəlɪsts (a1 n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, / ] analyst; commentator, #5,126 [Add to Longdo]
分析员[fēn xī yuán, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄩㄢˊ, / ] analyst (e.g. of news), #41,989 [Add to Longdo]
分析人士[fēn xī rén shì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] analyst; expert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナリスト[anarisuto] (n) analyst; (P) [Add to Longdo]
アナリストミーティング[anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting [Add to Longdo]
インフォメーションアナリスト[infome-shon'anarisuto] (n) information analyst [Add to Longdo]
インベストメントアナリスト[inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst [Add to Longdo]
ウォッチャー[uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst [Add to Longdo]
カラーアナリスト[kara-anarisuto] (n) color analyst [Add to Longdo]
システムアナリスト[shisutemuanarisuto] (n) systems analyst [Add to Longdo]
ニュースアナリスト[nyu-suanarisuto] (n) news analyst [Add to Longdo]
ビジネスアナリスト[bijinesuanarisuto] (n) {comp} business analyst [Add to Longdo]
業界アナリスト[ぎょうかいアナリスト, gyoukai anarisuto] (n) industry analyst [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analyst
   n 1: someone who is skilled at analyzing data
   2: an expert who studies financial data (on credit or securities
     or sales or financial patterns etc.) and recommends
     appropriate business actions
   3: a licensed practitioner of psychoanalysis [syn: {analyst},
     {psychoanalyst}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top