ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analog

AE1 N AH0 L AO2 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analog-, *analog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogy(n) ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
analogue(n) สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement
analogism(n) อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
analogize(vi) ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogize(vt) ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน, Syn. compare, liken, make a comparison
analogous(adj) ที่คล้ายกัน, See also: คล้าย, คล้ายคลึง, Syn. comparable, like, similar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin, Ant. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analog channelช่องสัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog dataข้อมูลเชิงอุปมาน, ข้อมูลแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog deviceอุปกรณ์แอนะล็อก, อุปกรณ์เชิงอุปมาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog image synthesisการสังเคราะห์ภาพเชิงอุปมาน, การสังเคราะห์ภาพเชิงเส้น [มีความหมายเหมือนกับ video synthesis] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog networkวงจรข่ายเชิงอุปมาน, วงจรข่ายแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog recordingการบันทึกเสียงเชิงอุปมาน, การบันทึกเสียงเชิงเส้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog signalสัญญาณเชิงอุปมาน, สัญญาณแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog signalสัญญาณเชิงอุปมาน, สัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analogแอนะล็อก, Example: ปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์, Example: คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Analog electronic systemsระบบแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
analog signalสัญญาณแอนะล็อก, สัญญาณที่มีขนาดแอมพลิจูดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเป็นค่าต่อเนื่อง เช่น เสียงพูด และเสียงดนตรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Analog Typeแบบอะนาลอก [การแพทย์]
Analog-to-digital convertersเครื่องแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล [TU Subject Heading]
Analogsสารที่มีโครงสร้างคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analogyการอุปมาอุปไมย [การแพทย์]
Analogy, Method ofการอุปมาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analogI see no analogy between your problem and mine.
analogThe human heart is analogous to a pump.
analogYour situation is analogous to mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย(n) analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai Definition: การเปรียบเทียบกัน
อุปมัย(n) simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai Definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ความเหมือน(n) similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
อุปมาน(n) comparison, See also: analogy, Thai Definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปไมย(n) analogy, See also: metaphor, simile, Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย, Thai Definition: สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
สัญญาณอนาล็อก(n) analog signal, Example: เครื่องพีซีไม่สามารถรับสัญญาณอนาล็อก โดยที่ไม่มีบอร์ดสำหรับแปลงสัญญาณ, Count Unit: สัญญาณ
การเทียบ(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, Example: การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
การเทียบเคียง(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, Example: ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
อนาล็อก(n) analogue, See also: analog, Ant. ดิจิตอล, Example: สัญญาณเหล่านี้ต้องถูกแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกเพื่อให้เดินทางผ่านสายโทรศัพท์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาล็อก[anālǿk] (n) EN: analogue = analog (Am.)  FR: analogue [m]
โดยอนุโลม[dōi anulōm] (x) EN: by analogy ; mutatis mutandis
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
คล้าย[khlāi] (adj) EN: similar ; analogus  FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to
คล้ายคลึง[khlāikhleung] (v) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like  FR: être similaire ; être analogue
แนวเทียบ[naēothīep] (n) EN: analogy
สัญญาณอนาล็อก[sanyān anāløk] (n, exp) EN: analog signal  FR: signal analogique [m]
อุปมา[uppamā] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech  FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมาน[uppamān] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor  FR: induction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALOG AE1 N AH0 L AO2 G
ANALOGY AH0 N AE1 L AH0 JH IY0
ANALOGIC AE2 N AH0 L AA1 JH IH0 K
ANALOGUE AE1 N AH0 L AO2 G
ANALOGIES AH0 N AE1 L AH0 JH IY0 Z
ANALOGOUS AH0 N AE1 L AH0 G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analog (n) ˈænəlɒg (a1 n @ l o g)
analogs (n) ˈænəlɒgz (a1 n @ l o g z)
analogy (n) ˈənˈæləʤiː (@1 n a1 l @ jh ii)
analogue (n) ˈænəlɒg (a1 n @ l o g)
analogies (n) ˈənˈæləʤɪz (@1 n a1 l @ jh i z)
analogous (j) ˈənˈæləgəs (@1 n a1 l @ g @ s)
analogues (n) ˈænəlɒgz (a1 n @ l o g z)
analogously (a) ˈənˈæləgəsliː (@1 n a1 l @ g @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, ] analogy; instance, #15,948 [Add to Longdo]
类比[lèi bǐ, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] analogy, #28,851 [Add to Longdo]
模拟信号[mó nǐ xìn hào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] analog signal [Add to Longdo]
模拟放大器[mó nǐ fàng dà qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] analog amplifier [Add to Longdo]
类比策略[lèi bǐ cèlu:e4, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄜˋlu:è, ㄜˋ, / ] analogy strategies [Add to Longdo]
类比错误[lèi bǐ cuò wù, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] analogy error [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics [Add to Longdo]
Analoggröße {f}analog quantity [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Analogie {f} | Analogien {pl}analogy | analogies [Add to Longdo]
Analogkanal {m}analog channel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームウォマー[a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アナコン[anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナデジ[anadeji] (n) (abbr) analog digital [Add to Longdo]
アナログ[anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P) [Add to Longdo]
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue) [Add to Longdo]
アナログコントローラ[anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
アナログコンピュータ[anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログコンピューター[anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログシンセサイザー[anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer [Add to Longdo]
アナログジョイスティック[anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
類推[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analog
   adj 1: of a circuit or device having an output that is
       proportional to the input; "analogue device"; "linear
       amplifier" [syn: {analogue}, {analog}, {linear}] [ant:
       {digital}]
   n 1: something having the property of being analogous to
      something else [syn: {analogue}, {analog}, {parallel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top