ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amputate

AE1 M P Y AH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amputate-, *amputate*
Possible hiragana form: あんぷたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amputate(vi) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
amputate(vt) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)

English-Thai: Nontri Dictionary
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วน(adj) amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วน[dūan] (adj) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated  FR: amputé ; tronqué
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPUTATE AE1 M P Y AH0 T EY2 T
AMPUTATED AE1 M P Y AH0 T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amputate (v) ˈæmpjutɛɪt (a1 m p y u t ei t)
amputated (v) ˈæmpjutɛɪtɪd (a1 m p y u t ei t i d)
amputates (v) ˈæmpjutɛɪts (a1 m p y u t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] amputate, cut off, #92,123 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  amputate
      v 1: remove surgically; "amputate limbs" [syn: {amputate}, {cut
           off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top