ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphibious

AE0 M F IH1 B IY0 AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphibious-, *amphibious*, amphibiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphibious(adj) ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนน้ำและบนบก
amphibious(adj) ซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphibious(แอมฟิบ' เบียส) adj. สะเทินน้ำสะเทินบก (on both land and water)

English-Thai: Nontri Dictionary
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amphibious; amphiphyticสะเทินน้ำสะเทินบก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amphibious Sea Snakesงูสมิงทะเล [การแพทย์]
Amphibious warefareการรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะเทินน้ำสะเทินบก[sathoēn-nām sathoēn-bok] (adj) EN: amphibious  FR: amphibien

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPHIBIOUS AE0 M F IH1 B IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amphibious (j) ˈæmfˈɪbɪəʳs (a1 m f i1 b i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, / ] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines, #31,091 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] amphibious animal with one horn, #794,898 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水陸両用[すいりくりょうよう, suirikuryouyou] (adj-no) amphibious [Add to Longdo]
両棲動物;両生動物[りょうせいどうぶつ, ryouseidoubutsu] (n) amphibious animal [Add to Longdo]
両生;両棲[りょうせい, ryousei] (adj-no,n) amphibious; amphibian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphibious
   adj 1: relating to or characteristic of animals of the class
       Amphibia [syn: {amphibious}, {amphibian}]
   2: operating or living on land and in water; "amphibious
     vehicles"; "amphibious operations"; "amphibious troops";
     "frogs are amphibious animals" [ant: {aquatic},
     {terrestrial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top