ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphibian

AE0 M F IH1 B IY0 AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphibian-, *amphibian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphibian(n) ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก

English-Thai: Nontri Dictionary
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amphibian venomsพิษสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [TU Subject Heading]
Amphibiansสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [TU Subject Heading]
Amphibiansสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ[sat khreung bok khreung nām] (n, exp) EN: amphibian  FR: amphibien [m]
สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก[sat khreung nām khreung bok] (n, exp) EN: amphibian  FR: amphibien [m]
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก[sat sathoēn-nām sathoēn-bok] (n, exp) EN: amphibian  FR: amphibien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPHIBIAN AE0 M F IH1 B IY0 AH0 N
AMPHIBIANS AE0 M F IH1 B IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amphibian (n) ˈæmfˈɪbɪəʳn (a1 m f i1 b i@ n)
amphibians (n) ˈæmfˈɪbɪəʳnz (a1 m f i1 b i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两栖动物[liǎng qī dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] amphibian; amphibious animals, #88,684 [Add to Longdo]
两栖类[liǎng qī lèi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ ㄌㄟˋ, / ] amphibians, #93,665 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amphibienfahrzeug {n}amphibian vehicle [Add to Longdo]
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft [Add to Longdo]
Amphibienpanzer {m}amphibian tank [Add to Longdo]
Lurch {m}; Amphibie {f} [biol.] | Lurche {pl}; Amphibien {pl}amphibian | amphibians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians) [Add to Longdo]
足無井守;足無し井守[あしなしいもり;アシナシイモリ, ashinashiimori ; ashinashiimori] (n) (uk) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
無尾類[むびるい, mubirui] (n) (See 有尾類) anurans (tailless amphibians) [Add to Longdo]
有尾類[ゆうびるい, yuubirui] (n) (See 無尾類) urodeles (tailed amphibians) [Add to Longdo]
裸蛇[はだかへび, hadakahebi] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
両生;両棲[りょうせい, ryousei] (adj-no,n) amphibious; amphibian [Add to Longdo]
両生類;両棲類[りょうせいるい, ryouseirui] (n) amphibia; amphibian [Add to Longdo]
両用機[りょうようき, ryouyouki] (n) amphibian plane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphibian
   adj 1: relating to or characteristic of animals of the class
       Amphibia [syn: {amphibious}, {amphibian}]
   n 1: a flat-bottomed motor vehicle that can travel on land or
      water [syn: {amphibian}, {amphibious vehicle}]
   2: an airplane designed to take off and land on water [syn:
     {amphibian}, {amphibious aircraft}]
   3: cold-blooded vertebrate typically living on land but breeding
     in water; aquatic larvae undergo metamorphosis into adult
     form

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top