ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amp

AE1 M P   
176 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amp-, *amp*
English-Thai: Longdo Dictionary
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.
purple swamphen(n name uniq ) นกอีโก้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amp[N] แอมป์ (คำย่อของ ampere เป็นหน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้า), See also: กำลังกระแสไฟฟ้า
ample[ADJ] เพียงพอ, See also: มากพอ, Syn. abundant, plentiful
ample[ADJ] ใหญ่, See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่
amply[ADV] พอเพียง
ampul[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampule, ampoule
ampere[N] หน่วยของกระแสไฟฟ้า, See also: แอมป์, แอมแปร์
ampule[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampul, ampoule
amplify[VT] ขยาย, See also: ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยายใหญ่, Syn. increase
amplify[VI] พูดหรือเขียนโดยละเอียด, Syn. expatiate
amplify[VT] เพิ่มรายละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amp(แอมพ) n. = ampere, = amplifier
amp-hr.abbr. ampere-hour
amp.abbr. amperage, ampere, amperes
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amperesand(แอม' เพอแซนดฺ) n. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทน and: &
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
amphi-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับ 'ทั้งสอง', 'สองข้าง','สอง','สองประเภท' ('two','both,')

English-Thai: Nontri Dictionary
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
amplification(n) การขยาย
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amperageจำนวนแอมแปร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ampereแอมแปร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ampere-hour capacityความจุแอมแปร์-ชั่วโมง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amphiarthrosis; joint, cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amphibious; amphiphyticสะเทินน้ำสะเทินบก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
amphiboleแอมฟิโบล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amphiboliteหินแอมฟิโบไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amphibolite faciesชุดลักษณ์แอมฟิโบไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ampereแอมแปร์, หน่วยแอมแปร์ [การแพทย์]
ampere (A)แอมแปร์, หน่วยสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ A โดยกำหนดว่า 1 แอมแปร์ คือ กระแสคงตัวในตัวนำเส้นตรง 2 เส้นที่มีความยาวไม่จำกัด และเล็กมากไม่คิดพื้นที่หน้าตัด วางห่างกันเป็นระยะ 1 เมตรในสุญญากาศ จะเกิดแรงระหว่างตัวนำทั้งสองเท่ากับ 2.0 x  10?7 นิวตันต่อเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amperometric Titrationแอมเปอโรเมตริกไทเทรชัน [การแพทย์]
Amperometryแอมเปอโรเมตรี [การแพทย์]
Amphetamineแอมฟิตะมีน [TU Subject Heading]
Amphetamineแอมเฟตามีน, ยา; แอมฟีตะมีน; แอมเฟตามีน; ยาแอมเฟตามีน; เอ็มเฟทตามิน; แอมเฟตตามีน; ยาม้า [การแพทย์]
Amphetamine abuseพฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Amphetamine Derivativesอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน [การแพทย์]
Amphetamine Sulfateแอมเฟตตามีนซัลเฟต [การแพทย์]
Amphetamine-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Amp[แอ๋ม] (n ) ชราแล้ว
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
amphipathic[แอมฟิพาติก] (n) สารที่มีทั้งส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบในโมเลกุลเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ Night and Fog (1956)
Looks like I picked the wrong week to quit amphetamines.ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิดซะแล้ว ที่จะเลิกแอมเฟตามีน Airplane! (1980)
Murph, of Murph and the Magic Tones. Remember me? I bought three Fender amps.จำผมได้ไหม ผมซื้อสามแอมป์เฟนเดอ The Blues Brothers (1980)
- Oh, we sell a lot of amplifiers. - Not like these. They were beautiful.อ้อ พวกเราขายแอมป์เยอะมาก ไม่ใช่แบบนี้ มันดีมาก The Blues Brothers (1980)
We need pianos, amps, mikes-- the works.พวกเราต้องการเปียโนแอมป์ไมโครโฟน ทุกอย่าง The Blues Brothers (1980)
No. I amputated the infected area. I think I caught it in time.ไม่ ฉันตัดส่วนที่ติดเชื้อแล้ว มันไม่ลามแล้ว Day of the Dead (1985)
all hardwood floors, ample closet space,... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ Big (1988)
Amphibian?แหวนเข็มทิศเรืองแสงในความมืด Big (1988)
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง Punchline (1988)
Getting thrown out of baseball ... was like having part of me amputated.ถูกโยนออกจากวงการเบสบอล เหมือนร่างกายบางส่วนถูกตัดออกไป Field of Dreams (1989)
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน Junior (1994)
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked.บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ampThere is ample room for another car.
ampWe have ample funds in hand.
ampMy tape recorder is compatible with your amplifier.
ampTen million yen will be ample for the project.
ampThere's ample room in the attic.
ampAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
ampWe have ample food.
ampThis is the best amplifier on the market.
ampI've spoken amply about the project.
ampThere is ample scope for improvement.
ampWe have ample time to catch our train.
ampThey amplified their argument by new facts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายเสียง[V] amplify, Ant. เบาเสียง, ลดเสียง, Example: ในงานฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อ ผมติดตั้งลำโพงเพื่อขยายเสียงออกไปทางหน้าหมู่บ้าน, Thai definition: ทำให้เสียงดังและกระจายออกไป
ยาบ้า[N] amphetamine, Syn. ยาขยัน, ยาบ้า, ยาม้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ฝีพายของเขาทุกคนล้วนแต่กินยาบ้าทั้งนั้น, Count unit: เม็ด, Thai definition: ยาเสพย์ติดที่กระตุ้นระบบประสาท ทำให้ร่างกายไม่ต้องการพักผ่อน
เครื่องกระจายเสียง[N] amplifier, Syn. เครื่องขยายเสียง, Example: วิทยุสมัยแรกๆ ยังมีกำลังต่ำจึงมักมีเครื่องกระจายเสียงรวมไว้ด้วย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อส่งออกไปขับลำโพงให้เสียงดังสำหรับผู้ฟังจำนวนมาก
ด้วน[ADJ] amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
อำเภอ[N] district, See also: amphur, Example: ผมและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงบางคนต้องเดินทางไปถึงทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกตำบลที่มีโครงการกสช., Count unit: อำเภอ, Thai definition: ท้องที่ที่รวมตำบลหลายตำบลให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด
เครื่องขยายเสียง[N] amplifier microphone, See also: amplifier, loud-speaker, Syn. เครื่องกระจายเสียง, Example: นายช่างกำลังติดตั้งเครื่องขยายเสียงในห้องประชุม, Count unit: เครื่อง
แอมเฟตามีน[N] amphetamine, Example: โรคจิตบางประเภทมีสาเหตุมาจากการใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาม้า หรือแอมเฟตามีน ยานอนหลับ และฝิ่น, Thai definition: ชื่อยากระตุ้นประสาท, Notes: (อังกฤษ)
แอมแปร์[CLAS] ampere, Syn. แอมป์, Example: ฟ้าแลบครั้งหนึ่งมีปริมาณไฟฟ้าเป็นจำนวนมหึมาอาจจะถึง 200,000 แอมแปร์ หรือมากกว่านั้น, Thai definition: หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟ้าที่มีอัตราการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้วินาทีละประมาณ 6 x 10 -18 อิเล็กตรอน, Notes: (อังกฤษ)
แอมป์[CLAS] ampere, Syn. แอมแปร์, Thai definition: หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟ้าที่มีอัตราการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้วินาทีละประมาณ 6 x 10 -18 อิเล็กตรอน, Notes: (อังกฤษ)
ยาขยัน[N] amphetamine, See also: amphetamine derivatives, Syn. ยากระตุ้นประสาท, Example: บางคนใช้สารเสพติดเป็นยาแก้เหนื่อย และเพิ่มพลัง เช่น ยาขยัน ม้าขาว เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมป์[n.] (aēm) EN: ampere   FR: ampère [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant   
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMP    AE1 M P
AMPLY    AE1 M P L IY0
AMPEX    AE1 M P EH2 K S
AMPLE    AE1 M P AH0 L
AMPCO    AE1 M P K OW0
AMPAL    AE1 M P AH0 L
AMPAD    AE1 M P AE0 D
AMPOL    AE1 M P AO0 L
AMPATO    AA2 M P AA1 T OW0
AMPARAN    AE1 M P ER0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amp    (n) ˈæmp (a1 m p)
amps    (n) ˈæmps (a1 m p s)
ample    (j) ˈæmpl (a1 m p l)
amply    (a) ˈæmpliː (a1 m p l ii)
ampere    (n) ˈæmpɛəʴr (a1 m p e@ r)
ampler    (j) ˈæmplər (a1 m p l @ r)
amperes    (n) ˈæmpɛəʴz (a1 m p e@ z)
amphora    (n) ˈæmfərə (a1 m f @ r @)
amplest    (j) ˈæmplɪst (a1 m p l i s t)
amplify    (v) ˈæmplɪfaɪ (a1 m p l i f ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, ] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color), #5,465 [Add to Longdo]
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] ample; well developed; fully rounded, #12,467 [Add to Longdo]
波幅[bō fú, ㄅㄛ ㄈㄨˊ, ] amplitude, #21,382 [Add to Longdo]
放大器[fàng dà qì, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, ] amplifier, #23,965 [Add to Longdo]
振幅[zhèn fú, ㄓㄣˋ ㄈㄨˊ, ] amplitude, #26,585 [Add to Longdo]
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, / ] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines, #31,091 [Add to Longdo]
截肢[jié zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄓ, ] amputation, #31,553 [Add to Longdo]
安培[ān péi, ㄢ ㄆㄟˊ, ] ampere, #69,538 [Add to Longdo]
闪石[shǎn shí, ㄕㄢˇ ㄕˊ, / ] amphibole (silicate rock-forming mineral), #74,252 [Add to Longdo]
两栖动物[liǎng qī dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] amphibian; amphibious animals, #88,684 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| สัญญาณไฟแดง
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| กระถางต้นไม้ที่ใช้แขวนห้อย
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| ความขัดแย้ง, See also: der Konflikt
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne
Wahlkampf(n) |der, pl. Wahlkämpfe| การแข่งขันเลือกตั้ง
Kohldampf(n slang) |der| ความหิว เช่น Ich habe schon so einen Kohldampf, gibt es hier gar nichts zu essen?, See also: S. Hunger

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampel {f}hanging lamp [Add to Longdo]
Ampel {f}; Verkehrsampel {f} | rotes Licht 8an der ampel)traffic light; traffic lights | stop light [Add to Longdo]
Ampere {n} (A) | Milliampere {n}ampere; amp (A) | microamp [Add to Longdo]
Amperemeter {n}ammeter [Add to Longdo]
Amperesekunde {f}ampere-second [Add to Longdo]
Amperestunde {f}ampere hour; ampere-hour [Add to Longdo]
Amperewindungszahl {f}ampere-turn [Add to Longdo]
Amperezahl {f}amperage [Add to Longdo]
Amphetamin {n} [chem.]amphetamine [Add to Longdo]
Amphibienfahrzeug {n}amphibian vehicle [Add to Longdo]
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft [Add to Longdo]
Amphibienpanzer {m}amphibian tank [Add to Longdo]
Amphipoden {pl}; Amfipoden {pl} (z.B. Seeläuse)amphipods (e.g. sea lice) [Add to Longdo]
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.] [Add to Longdo]
Amphore {f} | Amphoren {pl}amphora | amphorae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
しとしと[, shitoshito] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs) [Add to Longdo]
サンプリングレート[さんぷりんぐれーと, sanpuringure-to] sampling rate [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amp
   n 1: the basic unit of electric current adopted under the
      Systeme International d'Unites; "a typical household
      circuit carries 15 to 50 amps" [syn: {ampere}, {amp}, {A}]
   2: a nucleotide found in muscle cells and important in
     metabolism; reversibly convertible to ADP and ATP [syn:
     {adenosine monophosphate}, {AMP}, {adenylic acid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top