ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amok

AH0 M AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amok-, *amok*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amok(adj) ที่คลุ้มคลั่ง, Syn. amuck, crazed
amok(n) ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOK AH0 M AH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amok (a) ˈəmˈɒk (@1 m o1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amok {m} | Amok laufenamok | to run amok [Add to Longdo]
Amokfahrt {f}mad drive [Add to Longdo]
Amoklauf {m}crazed action; killing spree [Add to Longdo]
Amokläufer {m}person running amok [Add to Longdo]
Amokschütze {m}mad gunman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
イヌ亜目[イヌあもく, inu amoku] (n) Caniformia [Add to Longdo]
カモ科;鴨科[カモか(カモ科);かもか(鴨科), kamo ka ( kamo ka ); kamoka ( kamo ka )] (n) Anatidae (duck family of birds) [Add to Longdo]
ガ目;蛾目[ガもく(ガ目);がもく(蛾目), ga moku ( ga me ); gamoku ( ga me )] (n) (See チョウ目,鱗翅目) Lepidoptera [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
タモキシフェン[tamokishifen] (n) tamoxifen [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amok
   adv 1: wildly; without self-control; "when the restaurant caught
       fire the patrons ran amuck, blocking the exit" [syn:
       {amok}, {amuck}]
   2: in a murderous frenzy; "rioters running amuck and throwing
     sticks and bottles and stones" [syn: {amok}, {amuck},
     {murderously}]
   adj 1: frenzied as if possessed by a demon; "the soldier was
       completely amuck"; "berserk with grief"; "a berserk
       worker smashing windows" [syn: {amuck}, {amok},
       {berserk}, {demoniac}, {demoniacal}, {possessed(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top