ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ammunition

AE2 M Y AH0 N IH1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ammunition-, *ammunition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ammunition(n) วิธีการโต้ตอบ
ammunition(n) อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: ลูกกระสุน, ดินระเบิด
ammunition(sl) เหล้า, See also: สุรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ammunition(แอมมิวนิช' เชิน) n. อาวุธยุทธภัณฑ์, กระสุน, ข้อมูล (shot and shell)

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ammunitionอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't have enough ammunition to shoot them all in the head.กระสุนเราไม่พอยิงกบาลมันทุกตัวหรอก ตอนนี้ Day of the Dead (1985)
You got some power in your corner now Some heavy ammunition in your campท่านได้รับพลังในมุมของท่านแล้ว อาวุธหนักในที่พักคุณ Aladdin (1992)
I don't want to give them any more ammunition than they have.แต่ฉันไม่อยาก มีเรื่องให้แม่มาจู้จี้อีกน่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
He abandoned Chamdo and then destroyed the ammunition dumps.เขาทิ้งชัมโดและทำลาย คลังเก็บอาวุธ Seven Years in Tibet (1997)
Get that ammunition where it belongs! You got one chance to get this right.เอากระสุนมาไว้ในที่ของมัน คุณมีโอกาสเดียวที่จะทำให้ถูก The Matrix Revolutions (2003)
Use of live ammunition has been authorized.ได้รับอณุญาตให้ใช้กระสุนจริง Resident Evil: Apocalypse (2004)
- What kind of ammunition do you want?- จะเอากระสุนแบบไหน Crash (2004)
In order to stop their advance in our sector, you will rendezvous over Doulcon with two Handley Page bombers at 0600 tomorrow and escort them to Jametz where they are to destroy the main German ammunition and supply depot.เพื่อยับยั้งการรุกคืบในส่วนของเรา เรามีนัดกับเครื่องบินทิ้งระเบิด เฮดลีย์-เพจสองลำที่ดูลกง เวลา 6.00 น. Flyboys (2006)
I don't need to tell you that if we destroy Jametz, we severely reduce the flow of ammunition to the German troops.ฉันคงไม่ต้องบอกคุณว่า ถ้าเราทำลายจาเม็ตซได้.. เราจะตัดกระสุนทหารเยอรมัน.. Flyboys (2006)
Give him a corner office, a company car, And all the ammunition he needs.ให้โต๊ะนั่งทำงานหัวมุม , ให้รถบริษัทใช้ และอาวุธทุกอย่างที่เขาต้องการ See-Through (2007)
Bring any ammunition and-or equipment you might have for killing bad guys.ติดอาวุธให้ครบมือ อะไรฆ่าคนได้ก็เอามาให้หมด Chuck Versus the Alma Mater (2007)
All ammunition up here. On the double!เอากระสุนดินปืนทั้งหมดมา ให้ไว The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ammunitionMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
ammunitionPraise the Lord and pass the ammunition.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินดำ[dindam] (n) EN: gunpowder ; explosive ammunition  FR: poudre [m] ; explosif [m]
หีบกระสุน[hīp krasun] (n, exp) EN: ammunition chest  FR: caisse de munitions [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMMUNITION AE2 M Y AH0 N IH1 SH AH0 N
AMMUNITIONS AE2 M Y AH0 N IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ammunition (n) ˌæmjunˈɪʃən (a2 m y u n i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹药[dàn yào, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] ammunition, #12,571 [Add to Longdo]
弹壳[dàn ké, ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ, / ] ammunition case [Add to Longdo]
弹药库[dàn yào kù, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] ammunition dump [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munitionsfabrik {f}ammunition factory [Add to Longdo]
Munitionsgürtel {m}ammunition belt [Add to Longdo]
Munitionskasten {m}ammunition box; ammunition depot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダムダム弾[ダムダムだん, damudamu dan] (n) dum-dum ammunition [Add to Longdo]
空包[くうほう, kuuhou] (n) (See 空砲・くうほう) blank ammunition; blank cartridge [Add to Longdo]
工廠[こうしょう, koushou] (n) ammunition factory; arsenal [Add to Longdo]
実弾[じつだん, jitsudan] (n) live bullets; live ammunition; ball cartridge; money; (P) [Add to Longdo]
実弾射撃[じつだんしゃげき, jitsudanshageki] (n) firing practice with live ammunition [Add to Longdo]
充填[じゅうてん, juuten] (n,vs) fill (up); plug; replenish; filling (in tooth); loading (gun with ammunition, camera with film) [Add to Longdo]
弾薬[だんやく, danyaku] (n) ammunition; (P) [Add to Longdo]
徹甲弾[てっこうだん, tekkoudan] (n) armor piercing ammunition; armour piercing ammunition [Add to Longdo]
普通弾[ふつうだん, futsuudan] (n) ball ammunition [Add to Longdo]
武器弾薬[ぶきだんやく, bukidanyaku] (n) arms and ammunition; weapons and ammunition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ammunition
   n 1: projectiles to be fired from a gun [syn: {ammunition},
      {ammo}]
   2: any nuclear or chemical or biological material that can be
     used as a weapon of mass destruction
   3: information that can be used to attack or defend a claim or
     argument or viewpoint; "his admission provided ammunition for
     his critics"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top