ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amiss

AH0 M IH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amiss-, *amiss*, amis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiss(adj) ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่เหมาะสม, Syn. wrong, faulty
amiss(adv) อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างไม่เหมาะสม, Syn. wrongty, faultily

English-Thai: Nontri Dictionary
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amissDon't take it amiss if I criticize your work.
amissIt may not be amiss to give this advice.
amissIt would not be amiss to ask his views.
amissNothing comes amiss to him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพลาด[phitphlāt] (v, exp) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong  FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary
AMISS AH0 M IH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amiss (j) ˈəmˈɪs (@1 m i1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂う[くるう, kuruu] (v5u,vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P) [Add to Longdo]
行き違う[ゆきちがう;いきちがう, yukichigau ; ikichigau] (v5u,vi) (1) to cross (each other); to pass (each other); (2) to misunderstand; to go amiss [Add to Longdo]
四葉塩竈[よつばしおがま;ヨツバシオガマ, yotsubashiogama ; yotsubashiogama] (n) (uk) Chamisso's lousewort (Pedicularis chamissonis var. japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amiss
   adv 1: away from the correct or expected course; "something has
       gone awry in our plans"; "something went badly amiss in
       the preparations" [syn: {awry}, {amiss}]
   2: in an improper or mistaken or unfortunate manner; "if you
     think him guilty you judge amiss"; "he spoke amiss"; "no one
     took it amiss when she spoke frankly"
   3: in an imperfect or faulty way; "The lobe was imperfectly
     developed"; "Miss Bennet would not play at all amiss if she
     practiced more"- Jane Austen [syn: {imperfectly}, {amiss}]
     [ant: {perfectly}]
   adj 1: not functioning properly; "something is amiss"; "has gone
       completely haywire"; "something is wrong with the engine"
       [syn: {amiss(p)}, {awry(p)}, {haywire}, {wrong(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top