ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amicable

AE1 M IH0 K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amicable-, *amicable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amicable(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลงกันฉันมิตร[kān toklong kan chan mit] (n, exp) EN: amicable agreement ; entente cordiale

CMU English Pronouncing Dictionary
AMICABLE AE1 M IH0 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amicable (j) ˈæmɪkəbl (a1 m i k @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔼然[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ, / ] amicable; amiable, #165,865 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
友好的[ゆうこうてき, yuukouteki] (adj-na) friendly; amicable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  amicable
      adj 1: characterized by friendship and good will [ant:
             {hostile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top