ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amends

AH0 M EH1 N D Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amends-, *amends*, amend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amends(n) การแก้ไข, See also: การปรับปรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amendsHe made amends for his mistakes.
amendsHe will make amends for the damage.
amendsI'll have to make amends to them for my mistake.
amendsIt is never too late to make amends. [Proverb]
amendsIt's never too late to make amends. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
ค่าทำขวัญ[khā thamkhwan] (n, exp) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMENDS AH0 M EH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amends (v) ˈəmˈɛndz (@1 m e1 n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs [Add to Longdo]
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amends
   n 1: a sum of money paid in compensation for loss or injury
      [syn: {damages}, {amends}, {indemnity}, {indemnification},
      {restitution}, {redress}]
   2: something done or paid in expiation of a wrong; "how can I
     make amends" [syn: {reparation}, {amends}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top