ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambush

AE1 M B UH2 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambush-, *ambush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambush(n) การซุ่มโจมตี, See also: การดักลอบทำร้าย, การโจมตีที่ไม่ได้คาดคิด, Syn. ambuscade
ambush(vi) ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush(vt) ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush(vi) ซุ่มอยู่, See also: ซ่อนอยู่
ambush(vt) ซุ่มอยู่, See also: ซ่อนอยู่, Syn. ensnare, keep out of sight
ambush(n) ผู้ที่ดักลอบทำร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover

English-Thai: Nontri Dictionary
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambushHe has a plan to ambush him.
ambushHe lay prostrate, ready to ambush the invaders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอบทำร้าย(v) ambush, See also: waylay, attack, Example: ญาติสนิทของเราถูกลอบทำร้าย
ไม้มืด(n) ambush, See also: ambuscade, an assault by surprise, Syn. การลอบทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัก[dak] (v) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block  FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
การลอบทำร้าย[kān løpthamrāi] (n, exp) EN: ambush
การซุ่มโจมตี[kān sum jōmtī] (n, exp) EN: ambush ; ambuscade  FR: embusacde [f]
ลอบทำร้าย[løpthamrāi] (v) EN: ambush
ไม้มืด[māimeūt] (n) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise  FR: embuscade [f] ; embûche [f]
ซุ่มโจมตี[sum jōmtī] (n) EN: ambush  FR: embuscade [f] ; guet-apens [m] ; embûche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBUSH AE1 M B UH2 SH
AMBUSHED AE1 M B UH2 SH T
AMBUSHES AE1 M B UH0 SH IH0 Z
AMBUSHING AE1 M B UH2 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambush (v) ˈæmbuʃ (a1 m b u sh)
ambushed (v) ˈæmbuʃt (a1 m b u sh t)
ambushes (v) ˈæmbuʃɪz (a1 m b u sh i z)
ambushing (v) ˈæmbuʃɪŋ (a1 m b u sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埋伏[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, ] ambush, #15,277 [Add to Longdo]
伏击[fú jī, ㄈㄨˊ ㄐㄧ, / ] ambush, #21,384 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterhalt {m} | Hinterhalte {pl} | in Hinterhalt lockendambush | ambushes | ambushing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンブッシュ[anbusshu] (n) ambush [Add to Longdo]
奇襲攻撃[きしゅうこうげき, kishuukougeki] (n) surprise attack; ambush [Add to Longdo]
迎え撃つ(P);邀え撃つ(oK)[むかえうつ, mukaeutsu] (v5t,vt) to ambush; to attack; to assault; to meet the enemy; (P) [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P) [Add to Longdo]
待ち伏せ(P);待伏せ[まちぶせ, machibuse] (n,vs) (See 待ち伏せる) performing an ambush; (P) [Add to Longdo]
待ち伏せる;待伏せる[まちぶせる, machibuseru] (v1) to ambush [Add to Longdo]
伏せる[ふせる, fuseru] (v1,vt) to lay something upside down; to turn something over; to cover; to lay (pipes); to lay (an ambush); to hide; (P) [Add to Longdo]
伏勢;伏せ勢[ふくぜい(伏勢);ふせぜい, fukuzei ( fuku sei ); fusezei] (n) ambush [Add to Longdo]
伏兵[ふくへい, fukuhei] (n) ambush; troops in ambush; (P) [Add to Longdo]
要撃[ようげき, yougeki] (n,vs) ambush attack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambush
   n 1: the act of concealing yourself and lying in wait to attack
      by surprise [syn: {ambush}, {ambuscade}, {lying in wait},
      {trap}]
   v 1: wait in hiding to attack [syn: {ambush}, {scupper},
      {bushwhack}, {waylay}, {lurk}, {ambuscade}, {lie in wait}]
   2: hunt (quarry) by stalking and ambushing [syn: {still-hunt},
     {ambush}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top