ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altogether

AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altogether-, *altogether*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altogether(adv) ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
altogether(adv) ทั้งหมด, Syn. wholly
altogether(adv) แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)

English-Thai: Nontri Dictionary
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altogetherAbout one hundred and fifty dollars altogether.
altogetherAltogether, it was a success.
altogetherAltogether, things are going well.
altogetherBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altogetherHe doesn't altogether trust me.
altogetherHe is altogether a giant.
altogetherHe is not altogether a fool.
altogetherHe is not altogether wrong.
altogetherHis answer is not altogether satisfactory to us.
altogetherHis speech was not altogether bad.
altogetherI don't know this problem altogether.
altogetherIt has cost me $100 altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าด้วยกัน(adv) together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai Definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พรึบ(v) altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai Definition: เต็มไปด้วย
ทั้งเนื้อทั้งตัว(adv) all over, See also: altogether, all on has, Syn. ทั้งหมดทั้งตัว, Example: เขาปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัว, Thai Definition: ทั้งหมดเท่าที่มีติดตัวอยู่
ครบ(adv) altogether, See also: completely, wholly, fully, in full, all, Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ, Thai Definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
รวมกัน(adv) altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
เข้าด้วยกัน[khao dūaykan] (adv) EN: together ; altogether
ครบ[khrop] (adv) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly  FR: complétement ; totalement
พร้อมกัน[phrøm kan] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether  FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
รวมกัน[rūam kan] (adv) EN: altogether ; together  FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
รวมทั้งหมด[rūam thangmot] (v) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to
รวมทั้งหมด[rūam thangmot] (x) EN: totalling ; altogether  FR: tout compris ; en tout
รวมทั้งสิ้น[rūam thangsin] (adv) EN: altogether  FR: complètement ; tout à fait
รวมยอด[rūam yøt] (n, exp) EN: total ; sum total ; total amount ; grand total ; altogether
ทั้ง[thang] (x) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large  FR: la totalité de

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTOGETHER AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altogether (a) ˌɔːltəgˈɛðər (oo2 l t @ g e1 dh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total, #6,676 [Add to Longdo]
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in total, #97,687 [Add to Longdo]
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether; in sum [Add to Longdo]
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, / 滿] altogether; in all [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そっくり[sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
てんで[tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
軒並み(P);軒並(P)[のきなみ, nokinami] (n-adv,n) (1) row of houses; every door; (2) totally; altogether; across the board; (P) [Add to Longdo]
合切[がっさい, gassai] (n) all altogether [Add to Longdo]
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P) [Add to Longdo]
諸に[もろに, moroni] (adv) (uk) completely; all the way; altogether; bodily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altogether
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]
   2: with everything included or counted; "altogether he earns
     close to a million dollars" [syn: {altogether}, {all told},
     {in all}]
   3: with everything considered (and neglecting details);
     "altogether, I'm sorry it happened"; "all in all, it's not so
     bad" [syn: {all in all}, {on the whole}, {altogether}, {tout
     ensemble}]
   n 1: informal terms for nakedness; "in the raw"; "in the
      altogether"; "in his birthday suit" [syn: {raw},
      {altogether}, {birthday suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top