ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

although

AO2 L DH OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -although-, *although*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
although(conj) ถึงแม้ว่า, See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though

English-Thai: Nontri Dictionary
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
althoughAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
althoughAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
althoughAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
althoughAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
althoughAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
althoughAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
althoughAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
althoughAlthough he had many toys, his greed made him want more.
althoughAlthough he is elderly, he looks young.
althoughAlthough he is over 70, he is still active.
althoughAlthough he is rich he works very hard.
althoughAlthough he is very old, he is strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้(conj) though, See also: although, even though, if, Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
ทั้งๆ ที่(conj) in spite of, See also: although, despite, though, even though, even if, Syn. ทั้งที่, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนส่วนใหญ่จึงนิยมรับราชการทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินเดือนน้อย, Thai Definition: เป็นสันธานที่แสดงว่ายอมรับข้อเท็จจริง
ถึงกระนั้นก็ตาม(conj) nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
ถึงแม้(conj) though, See also: although, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: ถึงแม้ตูมตามยังเป็นเด็กอยู่ แต่เขามีความสามารถเท่าผู้ใหญ่บางคน, Thai Definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ทั้งๆ(conj) though, See also: although, even though, despite, in spite of, Syn. ในขณะที่, Example: เธอมันเลี้ยงไม่เชื่อง ริจะมีชู้ ทั้งๆ ผัวก็ยังอยู่ทนโท่
ทั้งๆ(conj) though, See also: although, even though, despite, in spite of, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, แม้, Example: ทั้งๆ ที่มีงานทำแล้ว แต่วิไลก็ยังขอเงินแม่ใช้อยู่
ทั้งๆ ที่(conj) although, See also: though, even though, even if, notwithstanding, while, despite, in spite of, Example: ทั้งๆ ที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล แต่เขาก็พยายามร่าเริง ไม่กังวล, Thai Definition: ในขณะที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม้ว่า[maēwā] (x) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite  FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ทั้ง ๆ[thang-thang] (conj) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite
ทั้ง ๆ ที่[thang-thang thī] (conj) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if  FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[thangthī] (x) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding  FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงแม้[theungmaē] (conj) EN: though ; although  FR: quoique ; bien que
ถึงแม้ว่า[theungmaē wā] (conj) EN: although ; even tough  FR: quoique ; bien que

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTHOUGH AO2 L DH OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
although (cc) ˈɔːlðˈou (oo1 l dh ou1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, / ] although; even though; even if, #253 [Add to Longdo]
[suī, ㄙㄨㄟ, / ] although; even though, #1,827 [Add to Longdo]
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);, #800,950 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]
ところを(P);とこを[tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P) [Add to Longdo]
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
と言っても[といっても, toittemo] (conj) (uk) although I say; although one might say; although called; (P) [Add to Longdo]
にして[nishite] (exp) (1) only; just because; (2) although; even; (3) at (place, time); in (time span) [Add to Longdo]
のに[noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
ものの[monono] (prt) but; although; (P) [Add to Longdo]
ものを[monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish .... [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top