ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alongside

AH0 L AO1 NG S AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alongside-, *alongside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alongside(prep) ข้างๆ, See also: อยู่ถัดไป, Syn. at the side of, parallel to
alongside(adv) อยู่ข้าง, Syn. side by side

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง

English-Thai: Nontri Dictionary
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I must get him alongside this time, " the old man thought.ฉันจะต้องได้รับเขาข้างในเวลา นี้ คนที่คิดเก่า The Old Man and the Sea (1958)
Get me right up alongside of him!ไปอยู่ข้างๆ มันเลย! Jaws (1975)
And there I'd be right alongside him just trying to keep up with him.ความก้าวหน้าและมีฉันจะอยู่ ข้างๆเขา เพียงแค่พยายามที่จะให้ทันกับ เขา Mad Max (1979)
Or how good it felt just to be there alongside him.ฉันรู้สึกของเขาหรือวิธีการที่ดี มันให้ความรู้สึกเพียงเพื่อจะ Mad Max (1979)
I give thanks to the woman who has suffered alongside meผมอยากจะขอบคุณผู้หญิงคนนึง ที่เป็นทั้งคู่ทุกข์คู่ยาก Saving Face (2004)
I wouldn't believe it if I weren't seeing it with my own eyes. The 86 is running right alongside the GTR.ถ้าไม่ได้มาเห็นกะตาคงไม่เชื่อว่า 86 จะตาม GTR ได้ติดขนาดนี้ Initial D (2005)
And alongside you, i could say... hey...ผมจะยืนอยู่กับคุณ และเคียงข้างคุณ, ผมจะพูด... Om Shanti Om (2007)
"right alongside another equally famous chef,"ท่ามกลางเชฟที่มีชื่อเสียงพอๆ กันอีกคน Ratatouille (2007)
Illustrious company alongside him, to say the least.เขาขั้นชั้นเทียบซูเปอร์สตาร์ไปเรียบร้อยแล้ว, แค่คำพูดยังน้อยไปครับ Goal II: Living the Dream (2007)
Raul alongside him, but Munez goes for goal and glory himself.แต่มูเนซเลือกที่จะยิงครับ Goal II: Living the Dream (2007)
And posted it to the boy who lived in a village called Wall, so named, the boy had said, for the wall that ran alongside it.แล้วส่งกลับไปให้หนุ่มน้อยในหมู่บ้านที่ชื่อวอล, แล้วชื่อ... หนุ่มน้อยเล่าว่าชื่อเค้ามาจากกำแพงหมู่บ้าน. Stardust (2007)
We shall not need to look for a new art teacher, because alongside Tulips,เราไม่ต้องหาครูศิลปะคนใหม่แล้ว เพราะนอกจากรร.ทิวลิปส์แล้ว Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alongsideEven if it's just for a short while fighting alongside us is all I could ask for.
alongsideHouses were lined up alongside the highway.
alongsideI've already had the entrance ceremony. It's a university alongside the same railway line.
alongsideThe boat was alongside the quay.
alongsideThe two houses stand alongside of each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ขนาน(adv) alongside, Example: หน่วยงานองค์กรประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องมีความเป็นมาตรฐาน จะต้องทำงานคู่ขนานกับหน่วยงานงบประมาณ และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แซง[saēng] (v) EN: come alongside of ; proceed alongside of ; flank
ทาบ[thāp] (v) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay  FR: accoler ; juxtaposer
เทียบ[thīep] (v) EN: come alongside ; be brought against ; get near  FR: accoster
เทียบเรือ[thīep reūa] (v, exp) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock
ติดกับ[tit kap] (v) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by  FR: fixer (à)
อยู่ข้าง[yū khāng] (adv) EN: alongside

CMU English Pronouncing Dictionary
ALONGSIDE AH0 L AO1 NG S AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alongside (a) ˈəlˌɒŋsˈaɪd (@1 l o2 ng s ai1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, / ] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast, #15,384 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横付け[よこづけ, yokoduke] (n,vs) coming alongside [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
接岸[せつがん, setsugan] (n,vs) coming alongside a pier or quay [Add to Longdo]
接舷[せつげん, setsugen] (n,vs) coming alongside (a boat, pier, etc) [Add to Longdo]
船側渡し[せんそくわたし, sensokuwatashi] (n) free alongside ship; FAS [Add to Longdo]
銅器時代[どうきじだい, doukijidai] (n) Copper Age (period in which metal tools started to be used alongside stone tools) [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) [Add to Longdo]
壁際[かべぎわ, kabegiwa] (n,n-adv) close to the wall; alongside the wall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  alongside
      adv 1: side by side; "anchored close aboard another ship" [syn:
             {aboard}, {alongside}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top