ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aloft

AH0 L AO1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aloft-, *aloft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloft(adv) สูงขั้นไป, Syn. overhead, over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aloftI saw a flock of birds flying aloft.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate

CMU English Pronouncing Dictionary
ALOFT AH0 L AO1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloft (a) ˈəlˈɒft (@1 l o1 f t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在高处[zài gāo chù, ㄗㄞˋ ㄍㄠ ㄔㄨˋ, / ] aloft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上層風[じょうそうふう, jousoufuu] (n) winds aloft [Add to Longdo]
振りかぶる;振り被る[ふりかぶる, furikaburu] (v5r,vi) to hold aloft (e.g. a sword); to brandish [Add to Longdo]
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloft
   adv 1: at or on or to the masthead or upper rigging of a ship;
       "climbed aloft to unfurl the sail"
   2: upward; "the good news sent her spirits aloft"
   3: at or to great height; high up in or into the air; "eagles
     were soaring aloft"; "dust is whirled aloft"
   4: in the higher atmosphere above the earth; "weather conditions
     aloft are fine"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top