ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alms

AA1 L M Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alms-, *alms*, alm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alms(n) ของบริจาค, See also: ของให้ทาน, Syn. charity, donation
almsgiver(n) ผู้ให้ทาน, See also: เจ้าของทาน
almshouse(n) บ้านพักคนชรา
almshouse(n) บ้านสงเคราะห์คนจน, Syn. poorhouse, poverty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alms(อาล์มซ) n. ทาน,ของบริจาค,เงินบริจาค
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
malmsey(มาม'ซี่) n. องุ่นหวานรสเข้มข้นชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
alms(n) ของบริจาค,ทาน
almshouse(n) โรงทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
almshouseสถานเคหสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alms for the poor?ขอทานด้วยครับ Around the World in 80 Days (2004)
Alms? Alms for the poor?ทำทาน ทำทานให้คนยากคนจน? Desperate Souls (2012)
Alms for the poor?ทำทานให้คนยากคนจน? Desperate Souls (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันบาตร(n) alms bowl, Syn. บาตร, Example: ชาวบ้านถวายขันบาตรให้เป็นสมบัติของวัด, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
โรงทาน(n) almshouse, Example: คนจน และคนตกงานนับร้อยแห่ไปโรงทานของสมเด็จพระราชินีฯ ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ, Thai Definition: โรงสำหรับทำทาน
ทักษิณาทาน(n) giving alms to the dead, See also: alms-giving, Example: การประกอบทักษิณาทานก่อให้เกิดความสุขทางใจ, Thai Definition: การให้ของทำบุญทำทาน
ทักขิณา(n) gift, See also: alms given to Buddhist monks, Syn. ทักษิณา, Thai Definition: ทานเพื่อผลอันเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทักษิณา(n) gift, See also: alms given to Buddhist monks, Thai Definition: ของทำบุญ, Notes: (สันสกฤต)
ทาน(n) alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai Definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทานมัย(adv) almsgiving, Thai Definition: สำเร็จด้วยทาน, แล้วไปด้วยทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทานบดี(n) almsgiver, See also: lord of alms, donator, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้ทาน, ผู้เป็นใหญ่ในทาน, เจ้าของทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาตร[bāt] (n) EN: monk's alms bowl  FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
การให้ทาน[kān hai thān] (n, exp) EN: giving alms ; giving in charity
ของบริจาค[khøng børijāk] (n) EN: alms  FR: offrande [f]
พนม[phanom] (v) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration  FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[phanom meū] (v, exp) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect  FR: joindre les mains pour saluer
ใส่บาตร[sai bāt] (v, exp) EN: offer food to monks ; put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl  FR: donner l'aumône matinal
ตักบาตร[takbāt] (v) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning
ถลกบาตร[thalokbāt] (n) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap
ทำทาน[tham thān] (v, exp) EN: donate ; give alms  FR: faire une offrande

CMU English Pronouncing Dictionary
ALMS AA1 L M Z
ALMS AA1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alms (n) ˈaːmz (aa1 m z)
alms-box (n) ˈaːmz-bɒks (aa1 m z - b o k s)
alms-boxes (n) ˈaːmz-bɒksɪz (aa1 m z - b o k s i z)
alms-house (n) ˈaːmz-haus (aa1 m z - h au s)
alms-giving (n) ˈaːmz-gɪvɪŋ (aa1 m z - g i v i ng)
alms-houses (n) ˈaːmz-hauzɪz (aa1 m z - h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, / ] alms bowl; small earthenware basin, #19,945 [Add to Longdo]
钵盂[bō yú, ㄅㄛ ㄩˊ, / ] alms bowl, #111,518 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] alms bowl, #126,847 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almosen {n,pl}; milde Gabe {f} | von Almosen lebenalms | to live on charity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜捨[きしゃ, kisha] (n,vs) almsgiving [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms [Add to Longdo]
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together [Add to Longdo]
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n,vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P) [Add to Longdo]
四土[しど, shido] (n) {Buddh} four realms (in Tendai Buddhism or Yogacara) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
施し物[ほどこしもの, hodokoshimono] (n) alms [Add to Longdo]
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) [Add to Longdo]
施入[せにゅう, senyuu] (n) (arch) giving something as alms or dispensation; alms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  alms
      n 1: money or goods contributed to the poor

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top