ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ally

AE1 L AY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ally-, *ally*, al
English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ally(n) คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน, See also: สมาชิกในกลุ่ม, Syn. associate, confederate
ally(vt) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เนื่องจากมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน)
ally(vt) ทำให้รวมตัวกัน, See also: ทำให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน, Syn. unite
ally(vi) รวมตัวกัน, See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
ally(vi) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally(vt) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally(n) อวัยวะที่สัมพันธ์กัน, See also: อวัยวะที่เชื่อมกัน
ally to(phrv) เป็นพันธมิตรกับ
ally with(phrv) เป็นพันธมิตรกับ, See also: เข้าร่วมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really
animally(แอน' นิมะลี) adj. แห่งทางกาย, แห่งสัตว์ (physically)
axially(แอค'เซียลลี) adj. ไปตามแกน, ในแนวของแกน (in the line of the axis)
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis
capitally(แคพ'พิทัลลี) adv. ดีมาก,ดีเลิศ
continually(คันทิน'นิวอัลลี) adv. ไม่ขาดสาย,ไม่หยุด,ต่อเนื่อง
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle

English-Thai: Nontri Dictionary
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
ally(vt) ผูกพัน,เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
actually(adv) ตามจริง
annually(adv) ทุกๆปี
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allyพันธมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allyLet's ally ourselves to that group.
allyThe country kept faith with her ally.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธมิตร(n) ally, Syn. แนวร่วม, พันธมิตร
แนวร่วม(n) ally, Syn. พวก, ภาคี, พันธมิตร, ผู้สนับสนุน, ผู้ร่วมความคิด, Ant. ศัตรู, Example: อียิปต์ได้ชื่อว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นต่อแนวร่วมต่อต้านประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน, Thai Definition: ประชาชนที่มีแนวความคิดคล้อยตาม และให้การสนับสนุนแก่พวกที่มีความคิดเห็นในแนวเดียวกัน
สัมพันธมิตร(n) ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai Definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
มิตร(n) friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai Definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
อนาถา[anāthā] (adv) EN: pitifully ; miserably ; tragically
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
บางครั้ง[bāngkhrang] (adv) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe  FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[bāngkhrang-bāngkhrāo] (adv) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time  FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางคราว[bāngkhrāo] (adv) EN: occasionally  FR: de temps en temps ; occasionnellement
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[bāng wēlā] (adv) EN: sometimes ; occasionally  FR: certaines fois

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLY AE1 L AY0
ALLY AH0 L AY1
ALLYN AE1 L IH0 N
ALLYS AE1 L AY0 Z
ALLY'S AH0 L AY1 Z
ALLYING AE1 L AY0 IH0 NG
ALLYING AH0 L AY1 IH0 NG
ALLYSON AE1 L IH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ally (n) ˈælaɪ (a1 l ai)
ally (v) ˈəlˈaɪ (@1 l ai1)
allying (v) ˈəlˈaɪɪŋ (@1 l ai1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盟友[méng yǒu, ㄇㄥˊ ㄧㄡˇ, ] ally, #17,427 [Add to Longdo]
盟邦[méng bāng, ㄇㄥˊ ㄅㄤ, ] ally; allied country, #93,816 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alliierte {m,f}; Alliierter; Verbündete {m,f}; Verbündeter | die Alliierten {pl}; die Verbündeten {pl}ally | the Allies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[-] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
タリー[たりー, tari-] tally [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]
手動による[しゅどうによる, shudouniyoru] manually [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct [Add to Longdo]
電子式[でんししき, denshishiki] electronic (adj), electronically [Add to Longdo]
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ally
   n 1: a friendly nation
   2: an associate who provides cooperation or assistance; "he's a
     good ally in fight" [syn: {ally}, {friend}] [ant: {enemy},
     {foe}]
   v 1: become an ally or associate, as by a treaty or marriage;
      "He allied himself with the Communists"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top