ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allude

AH0 L UW1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allude-, *allude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allude(vi) พูดเป็นนัย, See also: หมายถึง, Syn. refer
allude to(phrv) พาดพิงถึง, See also: พูดถึงคนอื่นเป็นนัยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint, indicate

English-Thai: Nontri Dictionary
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alludeHis letter alludes to the event.
alludeIn the early part of my study, I allude to work that had already been done on the psychology of crowd-control.
alludeThe article alludes to an event now forgotten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท้า(v) refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. เท้าความ, อ้างถึง, Example: เขาเท้าความไปถึงชีวิตของเขาเมื่อยังเป็นเด็ก
เท้าความถึง(v) refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. อ้างถึง, Example: ก่อนที่จะเผยรายละเอียดของคำอภิปรายผมต้องขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของเรื่องก่อน
พาดพิง(v) refer, See also: allude, involve, concern, entangle, connect, Syn. อ้างอิง, เกี่ยวโยง, Example: คำให้การของเขาพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีหลายท่าน, Thai Definition: เกี่ยวเนื่องไปถึง, อ้างถึงหรือพูดถึง
เท้า(v) allude, See also: mention, refer, bring up, speak of, cite, Syn. อ้างถึง, เท้าความ, Example: กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ต้องเท้าความกันนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยก[yok] (v) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example  FR: citer

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLUDE AH0 L UW1 D
ALLUDED AH0 L UW1 D AH0 D
ALLUDES AH0 L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allude (v) ˈəlˈuːd (@1 l uu1 d)
alluded (v) ˈəlˈuːdɪd (@1 l uu1 d i d)
alludes (v) ˈəlˈuːdz (@1 l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
仄めかす[ほのめかす, honomekasu] (v5s,vt) (uk) to hint at; to intimate; to suggest; to allude to; to imply; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allude
   v 1: make a more or less disguised reference to; "He alluded to
      the problem but did not mention it" [syn: {allude},
      {touch}, {advert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top