ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allied

AH0 L AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allied-, *allied*, alli, allie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allied(adj) ซึ่งเป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา
allied(adj) ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, Syn. related, associated, connected
allied(adj) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน, See also: ซึ่งมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united

English-Thai: Nontri Dictionary
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allied Health Sciences Professionsวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alliedCoal is chemically allied to diamonds.
alliedGermany was allied with Italy in World War II.
alliedGermany was once allied with Italy.
alliedHistory and allied subjects.
alliedThe English language is allied to the German language.
alliedThe two parties allied to defeat the bill.
alliedThe war ended in victory for the Allied Powers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายพันธมิตร(n) Allied, See also: alliance, Aliies, Syn. กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Ant. ฝ่ายอักษะ, Example: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
ฝ่ายสัมพันธมิตร(n) the Allies, See also: Allied side, Ant. ฝ่ายอักษะ, Example: ขบวนการเสรีไทยหันไปให้การสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมขับไล่กองทหารญี่ปุ่นออกจากประเทศไทย, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มประเทศ 26 ประเทศ ที่ร่วมกันต่อสู้กับฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอง[døng] (v) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to  FR: avoir un lien familial
ประเทศพันธมิตร[prathēt phanthamit] (n, exp) EN: allied country  FR: pays allié [m] ; pays ami [m]
ทหารสัมพันธมิตร[Thahān Samphanthamit] (n, prop) EN: Allied forces  FR: Forces alliées [fpl] ; Alliés [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIED AH0 L AY1 D
ALLIED AE1 L AY2 D
ALLIED'S AE1 L AY2 D Z
ALLIEDSIGNAL AE1 L AY2 D S IH1 G N AH0 L
ALLIEDSIGNAL'S AE1 L AY2 D S IH1 G N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allied (v) ˈəlˈaɪd (@1 l ai1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联军[lián jūn, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] allied armies, #15,329 [Add to Longdo]
盟军[méng jūn, ㄇㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] allied forces, #25,618 [Add to Longdo]
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] allied nation; ally; confederation, #59,441 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzernunternehmen {n}allied company [Add to Longdo]
Alliierte Raketenabwehr {f} [mil.]Allied Missile Defense (AMD) [Add to Longdo]
Savannennachtschwalbe {f} [ornith.]Allied Nightjar [Add to Longdo]
Silberbrillen-Laubsänger {m} [ornith.]Allied Flycatcher Warbler [Add to Longdo]
Fleckenmonarch {m} [ornith.]Allied Flycatcher [Add to Longdo]
Gelbschenkel-Kernbeißer {m} [ornith.]Allied Grosbeak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
近縁種[きんえんしゅ, kin'enshu] (n) related species; allied species [Add to Longdo]
対日理事会[たいにちりじかい, tainichirijikai] (n) Allied Council for Japan [Add to Longdo]
同盟軍[どうめいぐん, doumeigun] (n) allied armies [Add to Longdo]
盟邦[めいほう, meihou] (n) ally; allied powers [Add to Longdo]
友党[ゆうとう, yuutou] (n) allied political party [Add to Longdo]
連合軍[れんごうぐん, rengougun] (n) (WWII) the Allies; allied forces [Add to Longdo]
連合国[れんごうこく, rengoukoku] (n) allied nations; (WW II) the Allies [Add to Longdo]
連合国軍最高司令官総司令部[れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ, rengoukokugunsaikoushireikansoushireibu] (n) (See GHQ) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allied
   adj 1: related by common characteristics or ancestry; "allied
       species"; "allied studies"
   2: of or relating to or denoting the Allies in World War II; "an
     Allied victory"; "the Allied armies"
   3: of or relating to or denoting the Allies in World War I; "an
     allied offensive"; "the Allied powers"
   4: united in a confederacy or league [syn: {allied},
     {confederate}, {confederative}]
   5: joined by treaty or agreement

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top