ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alliance

AH0 L AY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alliance-, *alliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliance(n) ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
alliance(n) สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
alliance(n) สหพันธ์, See also: สมาพันธ์, องค์กร, พันธมิตร, Syn. union, league, federation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม

English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliance๑. พันธไมตรี, ความเป็นพันธมิตร (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ความเกี่ยวดอง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Alliance, Holyพันธไมตรีอันศักดิ์สิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allianceEnter into an alliance with France.
allianceGermany made an alliance with Italy.
allianceHe argued for our forming the alliance with that nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายพันธมิตร(n) Allied, See also: alliance, Aliies, Syn. กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Ant. ฝ่ายอักษะ, Example: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
สัมพันธมิตร(n) ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai Definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
สหพันธ์(n) federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai Definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai Definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน
พันธไมตรี(n) alliance, Syn. สัมพันธไมตรี, Example: การประชุมครั้งนี้เป็นการสานพันธไมตรีของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น, Thai Definition: ข้อผูกมัดในฐานะที่เป็นมิตรกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายพันธมิตร[fāi phanthamit] (n) EN: ally ; alliance ; allies
เขย[khoēi] (n) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage  FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
พันธมิตร[phanthamit] (n) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition  FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
พันธมิตรฯ[Phanthamit] (org) EN: the Alliance (PAD)  FR: l'Alliance (PAD)
พันธมิตรฝ่ายเหนือ[Phanthamit Fāi Neūa] (org) EN: Northern Alliance
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai] (org) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)  FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ผูกไมตรี[phūkmaitrī] (v, exp) EN: befriend ; make friends ; form an alliance ; make an alliance
สหพันธ์[sahaphan] (n) EN: federation ; alliance ; union  FR: fédération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สัมพันธมิตร[samphanthamit] (n) EN: ally ; alliance  FR: allié [m] ; alliance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIANCE AH0 L AY1 AH0 N S
ALLIANCES AH0 L AY1 AH0 N S IH0 Z
ALLIANCE'S AH0 L AY1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alliance (n) ˈəlˈaɪəns (@1 l ai1 @ n s)
alliances (n) ˈəlˈaɪənsɪz (@1 l ai1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] alliance; union; coalition, #2,483 [Add to Longdo]
同盟[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] alliance, #12,161 [Add to Longdo]
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ, / ] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライアンス[araiansu] (n) alliance [Add to Longdo]
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
軍事同盟[ぐんじどうめい, gunjidoumei] (n) military alliance [Add to Longdo]
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge [Add to Longdo]
攻守同盟[こうしゅどうめい, koushudoumei] (n) offensive and defensive alliance [Add to Longdo]
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty) [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
三国同盟[さんごくどうめい, sangokudoumei] (n) triple alliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alliance
   n 1: the state of being allied or confederated [syn: {alliance},
      {confederation}]
   2: a connection based on kinship or marriage or common interest;
     "the shifting alliances within a large family"; "their
     friendship constitutes a powerful bond between them" [syn:
     {alliance}, {bond}]
   3: an organization of people (or countries) involved in a pact
     or treaty [syn: {alliance}, {coalition}, {alignment},
     {alinement}] [ant: {nonalignment}, {nonalinement}]
   4: a formal agreement establishing an association or alliance
     between nations or other groups to achieve a particular aim
   5: the act of forming an alliance or confederation [syn:
     {confederation}, {alliance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top