ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alley

AE1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alley-, *alley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alley(n) ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, Syn. alleyway
alley(n) ทางเดินที่แคบๆ
alleyway(n) ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ, Syn. alley

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale, dell
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน

English-Thai: Nontri Dictionary
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย
galley(n) เรือแจวโบราณ
valley(n) หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alley Croppingการปลูกพืชสลับแนว, Example: การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alleyIt is right up his alley.
alleyLook out for your step in dark alleys.
alleyThe northernmost part of the city is a maze of alleys.
alleyThis is a dead-end alley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอกซอย(n) lane, See also: alley, footway, Syn. ตรอก, ซอย, Example: การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
ซอย(n) lane, See also: alley, by-road, side-street, footway, Syn. ตรอก, ซอกซอย, Example: บ้านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย อยู่ในซอยหมอเหล็ง, Count Unit: ซอย, Thai Definition: เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่
ตรอก(n) lane, See also: alley, narrow path, Syn. ซอย, ทางผ่าน, ทางเดิน, เส้นทาง, ทาง, ทางแคบ, Example: บ้านของเธอต้องเดินเข้าไปในตรอก, Count Unit: ตรอก, Thai Definition: ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[hup] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass
หุบเหว[huphēo] (n) EN: valley ; ravine ; vale
หุบเขา[hupkhao] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow  FR: vallée [f] ; vallon [m]
คนตาเข[khon tākhē] (n, exp) EN: walleyed person ; cross-eyed person  FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
ซอย[søi] (n) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley  FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ซอยตัน[søi tan] (n, exp) EN: blind alley  FR: voie sans issue [f]
ตะเข้[takhē] (n) EN: hip rafter ; valley
ทางแคบ[thāng khaēp] (n, exp) EN: narrow path ; alley  FR: allée [f]
ทางตัน[thāng tan] (n, exp) EN: dead end ; blind alley   FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ตรอก[trøk] (n) EN: lane ; alley ; alleyway  FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEY AE1 L IY0
ALLEYS AE1 L IY0 Z
ALLEY'S AE1 L IY0 Z
ALLEYNE AE1 L EY2 N
ALLEYOOP AE0 L IY0 UW1 P
ALLEYWAY AE1 L IY0 W EY2
ALLEYWAYS AE1 L IY0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alley (n) ˈæliː (a1 l ii)
alleys (n) ˈælɪz (a1 l i z)
alleyway (n) ˈælɪwɛɪ (a1 l i w ei)
alleyways (n) ˈælɪwɛɪz (a1 l i w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小巷[xiǎo xiàng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] alley, #15,651 [Add to Longdo]
小径[xiǎo jìng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] alley, #31,847 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chaussee-Baum {m} [bot.]alley tree [Add to Longdo]
Straßendirne {f}alley cat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレイ[arei] (n) (1) array; (2) alley [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
ウォールアイ[uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
ガリー;ガリ[gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley [Add to Longdo]
ガレー[gare-] (n) galley [Add to Longdo]
キツネホシザメ[kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic) [Add to Longdo]
ギャレー[gyare-] (n) galley [Add to Longdo]
ゲラ[gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof [Add to Longdo]
コズミックボーリング[kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alley
   n 1: a narrow street with walls on both sides [syn: {alley},
      {alleyway}, {back street}]
   2: a lane down which a bowling ball is rolled toward pins [syn:
     {bowling alley}, {alley}, {skittle alley}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top