ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alleged

AH0 L EH1 JH D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleged-, *alleged*, alleg, allege
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleged(adj) ซึ่งถูกกล่าวหา, Syn. asserted
allegedly(adv) ถูกกล่าวหา, Syn. assertedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allegedA commercial airplane allegedly violated military airspace.
allegedHe is allegedly the murderer.
allegedHe is alleged to have been a thief.
allegedHe is alleged to have poisoned his wife.
allegedHe is alleged to have stolen the jewelry.
allegedThat man is alleged to have committed the murder.
allegedThe newspaper alleged his involvement in the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัยว่า(adv) allegedly, Example: นัยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับ, Thai Definition: มีเค้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
นัยว่า[naiwā] (adv) EN: allegedly

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGED AH0 L EH1 JH D
ALLEGEDLY AH0 L EH1 JH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleged (v) ˈəlˈɛʤd (@1 l e1 jh d)
allegedly (a) ˈəlˈɛʤɪdliː (@1 l e1 jh i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue) [Add to Longdo]
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing [Add to Longdo]
朝日る[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up [Add to Longdo]
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alleged
   adj 1: declared but not proved; "alleged abuses of housing
       benefits"- Wall Street Journal
   2: doubtful or suspect; "these so-called experts are no help"
     [syn: {alleged(a)}, {so-called}, {supposed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top