ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allay

AH0 L EY1   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allay-, *allay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allay[VT] ทำให้สงบ, Syn. soothe, mollify
allay[VT] บรรเทา, See also: ระงับ, Syn. relieve, reduce, alleviate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)

English-Thai: Nontri Dictionary
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oversight is concerned an old pet project may be to blame, and Percy might be able to allay their fears.โอเวอร์ไซท์กังวล เกี่ยวกับโปรเจคเก่าๆ ว่าอาจจะถูกกล่าวโทษ และเพอร์ซี่เป็นคนเดียวที่จะ คลายกังวลเหล่านั้นได้ Falling Ash (2011)
Now Victoria and I are honored to have you at our home, and I look forward to allaying any concerns you may have.ตอนนี้ผมกับวิคตอเรียเป็นเกียรติมาก ที่คุณมาที่บ้านของเรา และฉันหวังว่าคุณคงจะไม่กังวลนะ คุณอาจจะมี ขอบคุณมากๆนะ Penance (2012)
A comforting environment to allay the suspicions of the audience.และดูปกติดูสะดวกสบายโดยไม่มีใครสงสัยอะไรเลย Toy Story of Terror (2013)
If it will allay this tension between us,ถ้ามันจะบรรเทาความตึงเครียดระหว่างเราได้ Dead to Rights (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allayBy love alone is enmity allayed.
allayHis calm words allayed my fear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลื้อง[V] relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
เปลื้อง[V] relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
คลายกังวล[V] relieve, See also: allay, Syn. คลายความกังวล, Example: พอรู้ว่าฉันมีเพื่อนร่วมเดินทางแม่ก็คลายกังวล, Thai definition: หายจากอาการเป็นห่วงหรือที่มีใจพะวงอยู่
ทุเลา[V] recover, See also: allay, moderate, be better, improve, not so bad, Syn. ค่อยยังชั่ว, Example: อาการเจ็บป่วยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ทุเลาลงแล้ว, Thai definition: ค่อยๆ ลดความรุนแรงลง, น้อยลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลายกังวล[v. exp.] (khlāi kangwon) EN: relieve ; allay   
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLAY    AH0 L EY1
ALLAYS    AH0 L EY1 Z
ALLAYED    AH0 L EY1 D
ALLAYING    AH0 L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allay    (v) ˈəlˈɛɪ (@1 l ei1)
allays    (v) ˈəlˈɛɪz (@1 l ei1 z)
allayed    (v) ˈəlˈɛɪd (@1 l ei1 d)
allaying    (v) ˈəlˈɛɪɪŋ (@1 l ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
水腹[みずばら, mizubara] (n) waterlogged stomach; allaying hunger with water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allay
   v 1: lessen the intensity of or calm; "The news eased my
      conscience"; "still the fears" [syn: {still}, {allay},
      {relieve}, {ease}]
   2: satisfy (thirst); "The cold water quenched his thirst" [syn:
     {quench}, {slake}, {allay}, {assuage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top