ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all the time

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all the time-, *all the time*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all the time(adv) ตลอดมา, See also: มาตลอด
all the time(adv) ตลอดเวลา, See also: ตลอดวัน
all the time(idm) โดยตลอด (มักเป็นเรื่องความลับหรือการหลอกลวง)
all the time(idm) ตลอดเวลา, See also: อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all the timeAll the time I was there.
all the timeBeing together all the time, my Japanese classmates got to know each other very well.
all the timeBill is honest all the time.
all the timeDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
all the timeFor somebody who feels rushed all the time, I sure make slow progress.
all the timeGo out and have a good time once in a while instead of just studying all the time.
all the timeHe complains about one thing or another all the time.
all the timeHe failed by playing all the time.
all the timeHe is busy all the time.
all the timeHe is complaining about something or other all the time.
all the timeHe kept on smoking all the time.
all the timeHe kept silent all the time during the interrogation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลอดปีตลอดชาติ(adv) always, See also: all the time, Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดศก(adv) always, See also: all the time, Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขามาสายตลอดศก, Thai Definition: ซ้ำๆ ซากๆ ไม่เปลี่ยน
ตลอดมา(adv) all along, See also: all the time, consistently, Syn. มาตลอด, Example: ผู้จัดการของเราทำตัวเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา, Thai Definition: ตั้งแต่นั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลา(adv) all the time, See also: whole time, always, Example: คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: ทั้งช่วงเวลาไม่มีเว้นว่างหรือไม่มีหยุดพัก
ร้อยวันพันปี(adv) all along, See also: all the time, Syn. แต่ไหนแต่ไร, Example: ร้อยวันพันปีหล่อนไม่เคยจัดเลี้ยงใดๆ แต่ทำไมวันนี้กลับอนุญาตให้มีการกินเลี้ยงได้
ทุกขณะ(adv) all the time, See also: all time, at all time, at all hours, always, invariably, Syn. ทุกเมื่อ, ทุกเวลา, ตลอดเวลา
ทุกเวลา(adv) anytime, See also: all the time, at any time, at all hours, Syn. ทุกเมื่อ, ตลอดเวลา, Example: นักเขียนบางคนสามารถแต่งนิยายได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อยวันพันปี[røi wan phanpī] (adv) EN: all along ; all the time
ตลอดมา[taløt mā] (adv) EN: all along ; all the time ; consistently ; all the time up till now  FR: jusqu'ici (dans le temps) ; jusqu'à aujourd'hui ; lusqu'à nos jours
ตลอดไป[taløt pai] (adv) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on  FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse
ตลอดปีตลอดชาติ[taløt pī taløt chāt] (adv) EN: always ; all the time ; forever and ever
ตลอดศก[taløt sok] (adv) EN: always ; all the time
ตลอดเวลา[taløt wēlā] (adv) EN: all the time ; always ; whole time  FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence
ทุก ๆ วัน[thuk-thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the times ; daily  FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกวัน[thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the time ; daily  FR: chaque jour ; tous les jours ; quotidiennement
วันยังค่ำ[wan yang kham] (adv) EN: all day long ; all the time

Japanese-English: EDICT Dictionary
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens [Add to Longdo]
二六時中[にろくじちゅう, nirokujichuu] (adv,n) night and day; all the time [Add to Longdo]
年中[ねんじゅう(P);ねんちゅう;ねんぢゅう, nenjuu (P); nenchuu ; nendyuu] (n) (1) whole year; all year round; throughout the year; (adv) (2) (ねんじゅう, ねんぢゅう only) always; all the time; (n) (3) (ねんちゅう only) middle class (of a nursery school, etc.); (P) [Add to Longdo]
明けても暮れても[あけてもくれても, aketemokuretemo] (exp) day in and day out; all the time [Add to Longdo]
明け暮れ[あけくれ, akekure] (n-adv,n-t) morning and evening; all the time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  all the time
      adv 1: without respite; "he plays chess day in and day out"
             [syn: {day in and day out}, {all the time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top