ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all of a sudden

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all of a sudden-, *all of a sudden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all of a sudden(idm) ทันทีทันใด, See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all of a sudden(idm) ทันทีทันใด, See also: ทันที

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all of a suddenAll of a sudden a dog began barking.
all of a suddenAll of a sudden a fire broke out in the department store.
all of a suddenAll of a sudden a fire broke out in the movie theater.
all of a suddenAll of a sudden all the lights went out.
all of a suddenAll of a sudden he proposed to me.
all of a suddenAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
all of a suddenAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
all of a suddenAll of a sudden I saw a hare running across the field.
all of a suddenAll of a sudden it became cloudy.
all of a suddenAll of a sudden it began raining.
all of a suddenAll of a sudden, I was shaken out of my sleep by someone.
all of a suddenAll of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทันที(adv) suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับพลัน[chapphlan] (adv) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly  FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
จู่ ๆ[jū-jū] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden  FR: soudainement ; brusquement
จู่ ๆ ก็มา[jū-jū kø mā] (v, exp) EN: come suddenly ; come all of a sudden  FR: arriver soudainement ; se produire soudainement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shà, ㄕㄚˋ, ] all of a sudden; drizzle, #43,413 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
俄然[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly [Add to Longdo]
行き成り(P);行き成;行成(io)[いきなり(P);ゆきなり, ikinari (P); yukinari] (adv,adj-no) (uk) abruptly; suddenly; all of a sudden; without warning; (P) [Add to Longdo]
出し抜け[だしぬけ, dashinuke] (adj-na,n) all of a sudden; unexpected [Add to Longdo]
突如[とつじょ, totsujo] (adv) suddenly; all of a sudden; (P) [Add to Longdo]
突如として[とつじょとして, totsujotoshite] (adv) suddenly; all of a sudden [Add to Longdo]
豁然[かつぜん, katsuzen] (n,adj-t,adv-to) spread out; broad; all of a sudden [Add to Longdo]
豁然大悟[かつぜんたいご, katsuzentaigo] (n,vs) suddenly seeing the light; achieving full enlightenment all of a sudden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all of a sudden
   adv 1: without warning; "all at once, he started shouting" [syn:
       {all of a sudden}, {all at once}]
   2: happening unexpectedly; "suddenly she felt a sharp pain in
     her side" [syn: {suddenly}, {all of a sudden}, {of a sudden}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top