ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alive

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alive-, *alive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alive(adj) เต็มไปด้วย
alive(adj) มีชีวิตชีวา, Syn. alert, living
alive(adj) มีชีวิตอยู่, See also: ยังอยู่, อยู่, ยังคงอยู่, Syn. living, live, animate, breathing, Ant. dead, lifeless, inanimate
alive(adj) รู้ (ถึงอันตราย), See also: ระวังตัว
alive with(idm) เต็มไปด้วย, See also: ปกคลุมไปด้วย
alive and kicking(idm) แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing, Ant. dead
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aliveAccording to the report, he is alive.
aliveA computer is no more alive than a clock is.
aliveA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
aliveAll the dogs are alive.
aliveAlmost all the dogs are alive.
aliveAlthough old, he is still very much alive.
aliveAnd here I am, still alive.
aliveAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
aliveAt a word from the ballet master in the white suit, the room will come alive.
aliveBoth are alive.
aliveBoth my parents are not alive.
aliveBoth of my parents aren't alive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็น(adj) alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร
ทั้งเป็น(adv) alive, Syn. เป็น, มีชีวิต, Ant. ตาย, Example: คนที่สูญเสียดวงตาก็เหมือนกับตายทั้งเป็น, Thai Definition: ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรงชีวิต[damrongchīwit] (v) EN: live ; subsist ; exist ; be alive  FR: vivre ; subsister
กลืนน้ำลาย[kleūn namlāi] (v, exp) EN: be hungry  FR: saliver ; avoir très faim
มีชีวิต[mī chīwit] (v) EN: live ; be alive ; breathe ; exist  FR: vivre ; être en vie
มีชีวิต[mī chīwit] (adj) EN: alive ; living  FR: vivant ; en vie ; animé
น้ำลาย[namlāi] (n) EN: spit ; saliva ; spittle  FR: salive [f] ; bave [f] ; crachat [m]
น้ำลายไหล[nāmlāi lai] (n) EN: slaver ; running saliva  FR: bave [f] ; écoulement de salive [m]
ภาษาหมา ๆ[phāsā mā-mā] (n, exp) EN: rot  FR: idioties [fpl] ; balivernes [fpl]
ตายจริง[tāi jing] (interj) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!  FR: ah non ! ; zut !
ตายละ[tāi la] (interj) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive!
ยังไม่ตาย[yang mai tāi] (v, exp) EN: still be alive  FR: être toujours en vie

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIVE AH0 L AY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alive (j) ˈəlˈaɪv (@1 l ai1 v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活着[huó zhe, ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙, / ] alive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesund und munteralive and kicking [Add to Longdo]
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライブ[araibu] (adj-f) (1) alive; (vs) (2) to arrive [Add to Longdo]
キープアライブ[ki-puaraibu] (n) {comp} keep-alive [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message [Add to Longdo]
ライブ(P);ライヴ[raibu (P); raivu] (n,adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P) [Add to Longdo]
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P) [Add to Longdo]
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe [Add to Longdo]
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]
坑儒[こうじゅ, kouju] (n) burying Confucian scholars alive [Add to Longdo]
在世[ざいせい, zaisei] (n,vs) being alive; living [Add to Longdo]
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alive
   adj 1: possessing life; "the happiest person alive"; "the nerve
       is alive"; "doctors are working hard to keep him alive";
       "burned alive"; "a live canary" [syn: {alive(p)}, {live}]
       [ant: {dead}]
   2: (often followed by `with') full of life and spirit; "she was
     wonderfully alive for her age"; "a face alive with mischief"
   3: having life or vigor or spirit; "an animated and expressive
     face"; "animated conversation"; "became very animated when he
     heard the good news" [syn: {animated}, {alive}] [ant:
     {unanimated}]
   4: (followed by `to' or `of') aware of; "is alive to the moods
     of others"
   5: in operation; "keep hope alive"; "the tradition was still
     alive"; "an active tradition" [syn: {active}, {alive(p)}]
   6: mentally perceptive and responsive;"an alert mind"; "alert to
     the problems"; "alive to what is going on"; "awake to the
     dangers of her situation"; "was now awake to the reality of
     his predicament" [syn: {alert}, {alive(p)}, {awake(p)}]
   7: capable of erupting; "a live volcano"; "the volcano is very
     much alive" [syn: {alive}, {live}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top