ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alimony

AE1 L AH0 M OW2 N IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alimony-, *alimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alimony(n) ค่าเลี้ยงดู, See also: ค่าเลี้ยงดูที่ศาลสั่งให้จ่ายให้กับคู่ครองหลังการหย่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alimonyค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimonyค่าเลี้ยงชีพในคดีหย่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mom only smiles once a month when the alimony check comes.แม่ฉันยิ้มเดือนละหนตอนเช็คค่าเลี้ยงดูภรรยา The Perfect Man (2005)
Single mom, troubled teenage son, and judging from that pathetic alimony check I found,และดูจากเช็คเงินค่าเลี้ยงดูลูก อันน้อยนิด ที่ฉันเจอ บอกได้เลยว่าพ่อของเด็ก หนีไปนานมากแล้ว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Over how much to pay in alimony and child support,เรื่องการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและค่าดูแลลูก Pleasure Is My Business (2009)
Getting engaged means her alimony payment stops, which means she can't pay my tuition for Boulder next year, which means I don't get out.ฉันทำอะไรผิด? วิล ชาร์ป เขาจะปิดประตูแล้วนะ The Art of Getting By (2011)
This is the alimony agreement.นี่คือข้อตกลงเบี้ยเลี้ยงดู Episode #1.1 (2011)
When alimony 's finally decided thenหลังจากออกใบยินยอมค่าเสียหายแล้วก็จบลง Episode #1.8 (2011)
Yeah, he'll put the savings towards his upcoming alimony payments.ช่าย, เขาจะเก็บเงินออมไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการหย่าและค่าเลี้ยงดูที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ Upper West Side Story (2012)
Writing that alimony check once a month is hard enough.เขียนเช็คค่าเลี้ยงดูเดือนละครั้ง ก็หนักพอดูแล้วนะ Pu'olo (2012)
Sac P.D.'s great, but alimony and child support are a bitch.สถานีซาคราเมนโต้น่ะดีนะ แต่ค่าเลี้ยงดูแล้วก็ค่าอุปการะบุตรน่ะแย่มาก Red Dawn (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าส่งเสีย(n) alimony, Syn. ค่าเลี้ยงดู, Example: พ่อปฏิเสธที่จะให้ค่าส่งเสียลูกๆ เพราะพ่อเองก็มีลูกใหม่, Thai Definition: เงินที่ให้เพื่อใช้จ่ายในการเล่าเรียนเป็นต้น
ค่าเลี้ยงชีพ(n) alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดู(n) alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ, Example: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”, Thai Definition: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเลี้ยงชีพ[khā līengchīp] (n, exp) EN: alimony ; maintenance ; living allowance  FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[khā līengdū] (n, exp) EN: alimony ; maintenance ; living allowance  FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดูเด็ก[khā līengdū dek] (n, exp) EN: alimony  FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดูภรรยา[khā līengdū phanrayā] (n, exp) EN: alimony  FR: pension alimentaire [f]
ค่าส่งเสีย[khā songsīa] (n, exp) EN: alimony

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIMONY AE1 L AH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alimony (n) ˈælɪməniː (a1 l i m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, / ] alimony; child support; maintenance allowance, #54,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alimente {f}; Unterhaltszahlung {f} | Alimente {pl}alimony | alimonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
扶養料[ふようりょう, fuyouryou] (n) alimony; spousal support; maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  alimony
      n 1: court-ordered support paid by one spouse to another after
           they are separated [syn: {alimony}, {maintenance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top