ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alienate

EY1 L Y AH0 N EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alienate-, *alienate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienate(vt) ทำให้หมางเมิน, Syn. enstrange
alienate(vt) โอน (ทรัพย์สิน)
alienate from(phrv) ทำให้เหินห่าง, See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alienateHe felt alienated from society.
alienateHis behavior alienated his friends.
alienateHis coolness has alienated his friends.
alienateHow long have you been alienated from your family?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เหินห่าง[thamhai hoēnhāng] (v, exp) EN: alienate  FR: aliéner

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIENATE EY1 L Y AH0 N EY2 T
ALIENATED EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 D
ALIENATES EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alienate (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪt (ei1 l i@ n ei t)
alienated (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪtɪd (ei1 l i@ n ei t i d)
alienates (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪts (ei1 l i@ n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎む[うとむ, utomu] (v5m,vt) to neglect; to shun; to alienate [Add to Longdo]
疎んじる[うとんじる, utonjiru] (v1,vt) to neglect; to shun; to alienate; to distance oneself from [Add to Longdo]
背離[はいり, hairi] (n,vs) estranged; alienated [Add to Longdo]
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alienate
   v 1: arouse hostility or indifference in where there had
      formerly been love, affection, or friendliness; "She
      alienated her friends when she became fanatically
      religious" [syn: {estrange}, {alienate}, {alien},
      {disaffect}]
   2: transfer property or ownership; "The will aliened the
     property to the heirs" [syn: {alien}, {alienate}]
   3: make withdrawn or isolated or emotionally dissociated; "the
     boring work alienated his employees"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top