ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alibi

AE1 L AH0 B AY2   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alibi-, *alibi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alibi[VI] แก้ตัว
alibi[N] ข้อแก้ตัว (ไม่เป็นทางการ)
alibi[N] คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ, Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.

English-Thai: Nontri Dictionary
alibi(n) ข้อแก้ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alibiการอ้างฐานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the only alibi the boy offered, and he couldn't back it up with any details.มันเป็นข้อแก้ตัวเพียงเด็กที่นำเสนอและเขาไม่สามารถกลับขึ้นกับรายละเอียดใด ๆ 12 Angry Men (1957)
So we ask him, ""You have an alibi for last night?""เราเลยไปถามหมอนั่น "เมื่อคืนทำอะไรอยู่?" Dirty Dancing (1987)
I got an eyewitness and the kid has no alibi.ฉันมีพยาน แล้วข้ออ้างหมอนั่นก็ฟังไม่ขึ้น Dirty Dancing (1987)
Nothing's sticking, they all got alibi.ไม่มีอะไร มีแต่คำแก้ตัว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Show me what you want me to sign. I have an alibi for that night.ขอดูสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันเข้าสู่ระบบ ฉันมีข้อแก้? In the Name of the Father (1993)
Have you any other alibis?คุณมี alibis อื่น ๆ In the Name of the Father (1993)
Inspector, the defendant Conlon presented an alibi...ผู้ตรวจราชการจำเลย Conlon นำเสนอข้อแก้ตัว ... In the Name of the Father (1993)
This alibi for Gerry Conlon... was taken by Mr Dixon... one month after Gerry Conlon was arrested.ข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon นี้ ... ถ่ายโดยนาย Dixon ... หนึ่งเดือนหลังจาก Gerry Conlon ถูกจับกุม In the Name of the Father (1993)
Why was the alibi for Gerry Conlon... who was charged with the murder of five innocent people... kept from the defense?ทำไมต้องเป็นข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon คือ ... ที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ห้าคนไม่รู้ ... เก็บไว้จากการป้องกันประเทศหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
You were my alibi to prove I'd done everything I could to stop it....ไฉนเลย... ...ถึงได้มาจ้างผม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Why don't you check the entry log. alibis, grudges.อยากให้คุณเช็คหลักฐานการเข้าออก พยาน เหตุจูงใจ Gattaca (1997)
Do you have an alibi?Do you have an alibiGattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alibiHe had a strong alibi.
alibiHe was suspected in that he had no alibi.
alibiHis alibi is above suspicion.
alibiHis alibi seemed cast-iron.
alibiIf what you say is true, it follows that he has an alibi.
alibiThe alibi points to her innocence.
alibiThe evidence is laid out before us. Considering that, together with the fact that he has no alibi, there's no question that he's the guilty one.
alibiThe police are suspicious of my alibi.
alibiYou've got no alibis for the day of the murder.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแก้ตัว[n.] (khamkaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense   FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi   FR: se défendre habilement

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIBI    AE1 L AH0 B AY2
ALIBIS    AE1 L AH0 B AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alibi    (n) ˈælɪbaɪ (a1 l i b ai)
alibis    (n) ˈælɪbaɪz (a1 l i b ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alibi {n}alibi [Add to Longdo]
Alibipolitik {f}tokenism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ[, aribai] (n) alibi; (P) [Add to Longdo]
不在証明[ふざいしょうめい, fuzaishoumei] (n) alibi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alibi
   n 1: (law) a defense by an accused person purporting to show
      that he or she could not have committed the crime in
      question
   2: a defense of some offensive behavior or some failure to keep
     a promise etc.; "he kept finding excuses to stay"; "every day
     he had a new alibi for not getting a job"; "his transparent
     self-justification was unacceptable" [syn: {excuse}, {alibi},
     {exculpation}, {self-justification}]
   v 1: exonerate by means of an alibi

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top