ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alias

EY1 L IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alias-, *alias*, alia
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alias(n) ฉายา, See also: สมญานาม, Syn. pseudonym, assumed name, pen name
alias(adv) มีนามแฝงว่า, See also: อีกนัยหนึ่งเรียกว่า, ใช้อีกชื่อหนึ่งว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป icon อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมญานาม(n) nickname, See also: alias, designation, Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา, Example: บรรดากรรมการในสนามซึ่งมักจะใส่เสื้อผ้าน่าเบื่อ จนได้รับสมญานามว่า สิงห์เชิ้ตดำ
ฉายา(n) alias, See also: nickname, designation, Syn. ชื่อ, นาม, สมญานาม, ชื่อเล่น, Example: เขายังเป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้กว้างขวางในเพชรบุรีจนกระทั่งมหาดไทยให้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ, Thai Definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
นามแฝง(n) alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count Unit: นาม, Thai Definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
นามสมมุติ(n) alias, See also: pseudonym, another name, assumed name, Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม, Ant. นามจริง, Example: เขาใช้นามสมมุติในการแสดงหนังทุกเรื่อง, Count Unit: นาม, Thai Definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉายา[chāyā] (n) EN: alias ; nickname ; designation  FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อปลอม[cheū pløm] (n) EN: alias [m]  FR: alias [m]
นามแฝง[nāmfaēng] (n) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name  FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
สมญา[somyā] (n) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias  FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[somyā nām] (n, exp) EN: nickname ; alias ; designation

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIAS EY1 L IY0 AH0 S
ALIASES EY1 L IY0 AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alias (n) ˈɛɪlɪəʳs (ei1 l i@ s)
aliases (n) ˈɛɪlɪəʳsɪz (ei1 l i@ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别号[bié hào, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] alias, #77,193 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alias {m}alias [Add to Longdo]
Alias-Effekt {m}aliasing [Add to Longdo]
Aliasing-Frequenz {f}aliased frequency [Add to Longdo]
Aliasname {m}; Hilfsname {m}surrogate name [Add to Longdo]
aliasalias [Add to Longdo]
symbolischer Abschnittsnamealias phase name [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name [Add to Longdo]
アカウントエイリアス[akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチエイリアス[anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing [Add to Longdo]
エイリアシング[eiriashingu] (n) {comp} aliasing [Add to Longdo]
エイリアス[eiriasu] (n) alias [Add to Longdo]
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
異名[いみょう(P);いめい, imyou (P); imei] (n,adj-no) another name; nickname; alias; (P) [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) [Add to Longdo]
仮の名[かりのな, karinona] (n) alias; assumed name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
エイリアス[えいりあす, eiriasu] alias [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alias
   adv 1: as known or named at another time or place; "Mr. Smith,
       alias Mr. Lafayette" [syn: {alias}, {a.k.a.}, {also known
       as}]
   n 1: a name that has been assumed temporarily [syn: {alias},
      {assumed name}, {false name}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top