ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

algorithm

AE1 L G ER0 IH2 DH AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -algorithm-, *algorithm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
algorithm(n) ชุดของคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน, See also: อัลกอริธึม, คำสั่ง, ขั้นตอนวิธี
algorithm(n) ลำดับขั้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
algorithmขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
algorithmขั้นตอนวิธี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
algorithmขั้นตอนวิธี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algorithmic complexityความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
algorithmic languageภาษาขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algorithmขั้นตอนวิธี, Example: ลำดับการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Algorithmic languageภาษาอัลกอล, Example: ภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Algorithmsขั้นตอนวิธี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นตอนวิธี(n) algorithm, Syn. ลำดับวิธี, Example: พ่อครัวให้ความสำคัญกับรายละเอียดของขั้นตอนวิธีต่างๆ มาก, Thai Definition: ลำดับขั้นตอนก่อนหลังของกระบวนการนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลกอริทึม[ankøritheum] (n) EN: algorithm  FR: algorithme [m]
ขั้นตอนวิธี[khantønwithī] (n) EN: algorithm  FR: algorithme [m]
ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม[khantønwithī baēp sum] (n, exp) EN: randomized algorithm
ลำดับวิธี[lamdap withī] (n, exp) EN: algorithm

CMU English Pronouncing Dictionary
ALGORITHM AE1 L G ER0 IH2 DH AH0 M
ALGORITHMS AE1 L G ER0 IH2 DH AH0 M Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Algorithmus {m} | Algorithmen {pl}algorithm | algorithms [Add to Longdo]
algorithmischalgorithmic [Add to Longdo]
algorithmisch {adv}algorithmically [Add to Longdo]
algorithmische Programmiersprache {f}algorithmic language [Add to Longdo]
algorithmisierento algorithmize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルゴリズミック[arugorizumikku] (adj-na,n) algorithmic [Add to Longdo]
アルゴリズム[arugorizumu] (n,adj-no) {comp} algorithm; (P) [Add to Longdo]
アルゴル[arugoru] (n) (1) {comp} Algol (algorithmic language); (2) Algol (beta perseus) [Add to Longdo]
ジェネティックアルゴリズム[jieneteikkuarugorizumu] (n) genetic algorithms [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] (n) {comp} generic cell rate algorithm; GCRA [Add to Longdo]
スキャンライン法[スキャンラインほう, sukyanrain hou] (n) {comp} scanline algorithm [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[serure-toarugorizumu] (n) {comp} cell rate algorithm [Add to Longdo]
デジタル署名アルゴリズム[デジタルしょめいアルゴリズム, dejitaru shomei arugorizumu] (n) {comp} digital signature algorithm [Add to Longdo]
ハッシュアルゴリズム[hasshuarugorizumu] (n) {comp} hash algorithm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
演算手順[えんざんてじゅん, enzantejun] algorithm [Add to Longdo]
算法[さんぽう, sanpou] algorithm, arithmetic [Add to Longdo]
算法言語[さんぽうげんご, sanpougengo] algorithmic language [Add to Longdo]
複合法[ふくごうほう, fukugouhou] composite algorithm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 algorithm
   n 1: a precise rule (or set of rules) specifying how to solve
      some problem [syn: {algorithm}, {algorithmic rule},
      {algorithmic program}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top