ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alert

AH0 L ER1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alert-, *alert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert(n) การเตือนภัย, Syn. alarm, signal, warning
alert(n) ช่วงเวลาที่มีอันตราย
alert(adj) ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
alert(vt) เตือน, See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย, Syn. warn, signal, put on guard
alert to(phrv) เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
alertness(n) ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Alert Wakefulnessการรู้สติที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Alertness, Reboundการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alert500 policemen were put on strict alert.
alertA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
alertA sparrow is very alert in its movements.
alertBe alert when you cross a busy street!
alertHe is alert to every chance of making money.
alertI feel more alert after drinking a cup of coffee.
alertI was on the alert for a fugitive criminal.
alertMy watchdog is alert to the slightest sound and movement.
alertSuch an alert man as he couldn't have failed to adapt himself to the new situation.
alertThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
alertThe alert officer perceived a dim shape in the distance.
alertThe climber stayed alert while climbing the precipice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาคริต(v) alert, See also: be watchful, Syn. ตื่น, ระวัง, Notes: (สันสกฤต)
ความตื่นตัว(n) attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai Definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ความสนุกสนานร่าเริง(n) enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาคริต[chākhrit] (v) EN: alert
เฝ้าระวัง[fao rawang] (v, exp) EN: guard against ; be on the alert ; monitor
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งตำรวจ[jaēng tamrūat] (n, exp) EN: call the police ; inform the police ; notify the police  FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
การเตือน[kān teūoen] (n) EN: alert ; caution
คุมเชิง[khum choēng] (v) EN: wait and see ; be ready for ; watch for  FR: être en alerte ; se tenir prêt
ประกาศเตือนภัย[prakāt teūoen phai] (n, exp) FR: avis d'alerte [m]
ระวังตัว[rawang tūa] (v) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout  FR: se méfier ; se défier
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas

CMU English Pronouncing Dictionary
ALERT AH0 L ER1 T
ALERTS AH0 L ER1 T S
ALERTED AH0 L ER1 T IH0 D
ALERTLY AH0 L ER1 T L IY0
ALERTING AH0 L ER1 T IH0 NG
ALERTNESS AH0 L ER1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alert (v) ˈəlˈɜːʳt (@1 l @@1 t)
alerts (v) ˈəlˈɜːʳts (@1 l @@1 t s)
alerted (v) ˈəlˈɜːʳtɪd (@1 l @@1 t i d)
alertly (a) ˈəlˈɜːʳtliː (@1 l @@1 t l ii)
alerting (v) ˈəlˈɜːʳtɪŋ (@1 l @@1 t i ng)
alertness (n) ˈəlˈɜːʳtnəs (@1 l @@1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence, #2,308 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] alert; nimble; quick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}; Alarmruf {m}; Warnton {m} | Alarmsignale {pl}alert | alerts [Add to Longdo]
Alarmstufe {f}alert phase [Add to Longdo]
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっと[batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぱっと[patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P) [Add to Longdo]
アラート[ara-to] (n,adj-no) alert [Add to Longdo]
ウイルス警報[ウイルスけいほう, uirusu keihou] (n) {comp} virus alert [Add to Longdo]
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] (n) {comp} stored message alert; MS [Add to Longdo]
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
警急[けいきゅう, keikyuu] (n,n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert [Add to Longdo]
警固[けいご, keigo] (n,vs) (1) watching (esp. during an emergency); being on alert; (n) (2) guard; watchmen [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] (n) {comp} alert abstract-operation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
自動警報[じどうけいほう, jidoukeihou] auto-alert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alert
   adj 1: engaged in or accustomed to close observation; "caught by
       a couple of alert cops"; "alert enough to spot the
       opportunity when it came"; "constantly alert and
       vigilant, like a sentinel on duty" [syn: {alert},
       {watchful}] [ant: {unalert}, {unvigilant}, {unwatchful}]
   2: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a lively
     gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling rate"; "a
     snappy pace"; "a spanking breeze" [syn: {alert}, {brisk},
     {lively}, {merry}, {rattling}, {snappy}, {spanking}, {zippy}]
   3: mentally perceptive and responsive;"an alert mind"; "alert to
     the problems"; "alive to what is going on"; "awake to the
     dangers of her situation"; "was now awake to the reality of
     his predicament" [syn: {alert}, {alive(p)}, {awake(p)}]
   n 1: condition of heightened watchfulness or preparation for
      action; "bombers were put on alert during the crisis" [syn:
      {alert}, {qui vive}]
   2: a warning serves to make you more alert to danger [syn:
     {alert}, {alerting}]
   3: an automatic signal (usually a sound) warning of danger [syn:
     {alarm}, {alert}, {warning signal}, {alarum}]
   v 1: warn or arouse to a sense of danger or call to a state of
      preparedness; "The empty house alarmed him"; "We alerted
      the new neighbors to the high rate of burglaries" [syn:
      {alarm}, {alert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top