ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alder

AO1 L D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alder-, *alder*
English-Thai: Longdo Dictionary
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alder(n) ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก alnus เปลือกใช้ย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำสะพานหรือตอม่อ
alderman(n) เทศมนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alder(ออล' เดอะ) n. ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก Alnus ใช้ทำเครื่องเรือนเปลือกใช้ย้อมผ้า
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense, Ant. logic, sense

English-Thai: Nontri Dictionary
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aldermanเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALDER AO1 L D ER0
ALDERCY AH0 L D ER1 K IY0
ALDERSON AO1 L D ER0 S AH0 N
ALDERMEN AO1 L D ER0 M IH0 N
ALDERMAN AE1 L D ER0 M AH0 N
ALDERMAN AO1 L D ER0 M AH0 N
ALDERSON AE1 L D ER0 S AH0 N
ALDERTON AO1 L D ER0 T AH0 N
ALDERFER AE1 L D ER0 F ER0
ALDERETE AE1 L D ER0 IY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alder (n) ˈɔːldər (oo1 l d @ r)
alders (n) ˈɔːldəz (oo1 l d @ z)
alderman (n) ˈɔːldəmən (oo1 l d @ m @ n)
aldermen (n) ˈɔːldəmən (oo1 l d @ m @ n)
Aldershot (n) ˈɔːldəʃɒt (oo1 l d @ sh o t)
aldermanic (j) ˌɔːldəmˈænɪk (oo2 l d @ m a1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赤杨[chì yáng, ㄔˋ ㄧㄤˊ, / ] alder tree (genus Alnus), #200,112 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / 榿] alder, #264,562 [Add to Longdo]
普通赤杨[pǔ tōng chì yáng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄔˋ ㄧㄤˊ, / ] alder tree (Alnus glutinosa) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlenholz {n}alder wood [Add to Longdo]
Erlentyrann {m} [ornith.]Alder Flycatcher [Add to Longdo]
Alderney {n} (nördl. brit. Kanalinsel) [geogr.]Alderney [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルデラ[karudera] (n) caldera; (P) [Add to Longdo]
カルデラ湖[カルデラこ, karudera ko] (n) caldera lake [Add to Longdo]
リョウブ科[リョウブか, ryoubu ka] (n) Clethraceae (plant family); (common name) the white alder family [Add to Longdo]
火口[ひぐち, higuchi] (n) crater; caldera [Add to Longdo]
陥没湖[かんぼつこ, kanbotsuko] (n) lake formed in volcanic caldera [Add to Longdo]
煮沸器[しゃふつき, shafutsuki] (n) scalder [Add to Longdo]
[はり;はぎ, hari ; hagi] (n) (arch) (See 榛の木) Japanese alder (Alnus japonica) [Add to Longdo]
榛の木[はんのき;ハンノキ, hannoki ; hannoki] (n) (uk) Japanese alder (Alnus japonica) [Add to Longdo]
千振[せんぶり;センブリ, senburi ; senburi] (n) (1) (uk) Japanese green gentian (Swertia japonica); (2) alderfly (esp. species Sialis japonica); alder fly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カルデラ[かるでら, karudera] Caldera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alder
   n 1: wood of any of various alder trees; resistant to underwater
      rot; used for bridges etc
   2: north temperate shrubs or trees having toothed leaves and
     conelike fruit; bark is used in tanning and dyeing and the
     wood is rot-resistant [syn: {alder}, {alder tree}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top