ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airmail

EH1 R M EY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airmail-, *airmail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airmail(n) จดหมายที่ส่งทางเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.

English-Thai: Nontri Dictionary
airmail(n) จดหมายทางอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airmailAirmail, please.
airmailSend it by airmail.
airmailSend this by airmail.
airmailShe sent the letter by airmail.
airmailWhat's the airmail rate?
airmailWill you mail this letter by airmail?
airmailWould you please send me a brochure by airmail?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรษณีย์อากาศ(n) airmail, Example: ผู้ที่จะส่งพัสดุไปต่างประเทศสามารถส่งได้ทางไปรษณีย์อากาศ, Thai Definition: สิ่งของที่ส่งทางอากาศยาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายทางอากาศ[jotmāi thāng ākāt] (n, exp) EN: airmail letter
ไปรษณีย์อากาศ[praisanī ākāt] (n, exp) EN: airmail  FR: poste aérienne [f] ; courrier aérien [m]
ทางไปรษณีย์อากาศ[thāng praisanī ākāt] (n, exp) EN: by airmail

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRMAIL EH1 R M EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airmail (n) ˈɛəʳmɛɪl (e@1 m ei l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空信[háng kōng xìn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] airmail letter, #265,977 [Add to Longdo]
航空邮件[háng kōng yóu jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] airmail [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftpostbrief {m}airmail letter [Add to Longdo]
Luftpostdienst {m}airmail service [Add to Longdo]
Luftpostpäckchen {n}airmail packet [Add to Longdo]
Luftposttarif {m}airmail rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
航空郵便[こうくうゆうびん, koukuuyuubin] (n) airmail; air transport [Add to Longdo]
飛行便[ひこうびん, hikoubin] (n) airmail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airmail
   n 1: letters and packages that are transported by aircraft
   2: a system of conveying mail by aircraft [syn: {airmail},
     {airpost}]
   v 1: send or transport by airmail; "Letters to Europe from the
      U.S. are best airmailed"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top