ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airing

EH1 R IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airing-, *airing*, air
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airing(n) การตากลม, See also: การผึ่งลมเพื่อให้แห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง
fairing(แฟ' ริง) n. โครงสร้างภายนอกของเครื่องบิน
pairing seasonn. ฤดูผสมพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
airing(n) การตาก,การตากอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airingThis kind of blanket needs good airing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตากอากาศ[tāk-ākāt] (v) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open  FR: prendre le frais
ตากลม[tāk lom] (v, exp) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing  FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRING EH1 R IH0 NG
AIRINGTON EH1 R IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airing (v) ˈɛəʳrɪŋ (e@1 r i ng)
airings (n) ˈɛəʳrɪŋz (e@1 r i ng z)
airing-cupboard (n) ˈɛəʳrɪŋ-kˌʌbəd (e@1 r i ng - k uh2 b @ d)
airing-cupboards (n) ˈɛəʳrɪŋ-kˌʌbədz (e@1 r i ng - k uh2 b @ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタイリング[sutairingu] (n) styling; (P) [Add to Longdo]
タイリング[tairingu] (n) {comp} tiling [Add to Longdo]
タイリングウィンドウ方式[タイリングウィンドウほうしき, tairinguuindou houshiki] (n) {comp} tiling window method [Add to Longdo]
トリリンガル;トライリンガル[toriringaru ; torairingaru] (adj-f) trilingual [Add to Longdo]
バイリンガリズム[bairingarizumu] (n) bilingualism [Add to Longdo]
バイリンガル[bairingaru] (n) bilingual; (P) [Add to Longdo]
ファイリング[fairingu] (n,vs) filing [Add to Longdo]
ファイリングシステム[fairingushisutemu] (n) filing system; (P) [Add to Longdo]
ペアリング[pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P) [Add to Longdo]
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airing
   n 1: the opening of a subject to widespread discussion and
      debate [syn: {dissemination}, {airing}, {public exposure},
      {spreading}]
   2: a short excursion (a walk or ride) in the open air; "he took
     the dogs for an airing"
   3: the act of supplying fresh air and getting rid of foul air
     [syn: {ventilation}, {airing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top