ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ailing

EY1 L IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ailing-, *ailing*, ail
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ailing(adj) เจ็บป่วย, See also: เจ็บออดแอด, เจ็บกระเสาะกระแสะ, ที่มีสุขภาพไม่ดี, Syn. sick, sickly, ill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ
sailing(เซ'ลิง) n. การเดินเรือ,วิธีการเดินเรือ
tailings(เทล'ลิงซฺ) n. หางแร่,กากแร่,หางสุรา
unavailing(อันอะเวล'ลิง) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มี,ไม่มีให้เอา., See also: unavailingly adv., Syn. vain
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failing(pre) ถ้าไม่มี,ถ้าไม่ได้,ขาดไป
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ
sailing(n) ใบเรือ,การล่องเรือ,การแล่นเรือ,การเดินเรือ
unavailing(adj) ไม่เป็นประโยชน์,ไม่อำนวย,ไม่ได้ผล
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย,ไม่เคยพลาด,ไม่มีขาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิลานะ(n) patient, See also: ailing person, Syn. คนเจ็บ, คนเจ็บไข้, คนป่วย, Notes: (บาลี)
กระออดกระแอด(adv) sickly, See also: ailing, Syn. ออดแอด, Ant. แข็งแรง, Example: เขาเจ็บกระออดกระแอดมาร่วมเดือนแล้ว, Thai Definition: อาการที่ป่วยอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาง[hāng] (n) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation
กำปั่น[kampan] (n) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship  FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นใบ[kampan bai] (n, exp) EN: sailing ship  FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
การขายปลีก[kān khāi plīk] (n, exp) EN: retailing
ขี้โรค[khīrōk] (adj) EN: sickly ; ailing  FR: maladif ; souffrant
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [f] ; bévue [f]
กีฬาเรือใบ[kīlā reūabai] (n, exp) EN: sailing ; yachting  FR: voile [f] ; yachting [m] (vx)
กลัวสอบตก[klūa søp tok] (v, exp) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking  FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
ลูกกรง[lūkkrong] (x) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster  FR: parapet [m] ; balustrade [f]
ไม่สบาย[mai sabāi] (v) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing  FR: être malade ; être souffrant

CMU English Pronouncing Dictionary
AILING EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ailing (v) ˈɛɪlɪŋ (ei1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krankend; marode {adj} (Wirtschaft)ailing (economy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ずるずる[zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc. [Add to Longdo]
カタログ販売[カタログはんばい, katarogu hanbai] (n) catalog retailing; catalogue retailing [Add to Longdo]
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ギリセーフ[girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
セーリング[se-ringu] (n) sailing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
後方端[こうほうたん, kouhoutan] trailing edge [Add to Longdo]
メーリングリスト[めーりんぐりすと, me-ringurisuto] mailing list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ailing
   adj 1: somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing
       grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look
       a little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is
       unwell and can't come to work" [syn: {ailing},
       {indisposed}, {peaked(p)}, {poorly(p)}, {sickly},
       {unwell}, {under the weather}, {seedy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top