หรือคุณหมายถึง agü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ague

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ague-, *ague*
Possible hiragana form: あぐえ
English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ague(n) อาการมีไข้ (ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อมาเลเรีย)
ague(n) อาการสั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
agueweed(เอ' กิววีด) n. พืชจำพวก Eupatorium ในอเมริกา gentian (Gentiana quinquefolia)
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass, annoy, vex
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
league(ลีก) {leagued,leaguing,leagues} n. สหพันธ์,สันนิบาต,สมาคม,กลุ่มคน,พันธมิตร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกีฬา,กลุ่มนักกีฬา,หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร,รวมกัน,รวมกลุ่ม
league of nationsn. สันนิบาตชาติ
plague(เพลก) n.,vt. (ทำให้เกิด) โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก,กาฬโรค,โรคห่า,ภัยพิบัติ,สิ่งที่น่ารำคาญ, See also: plaguer n.
prague(พราก) n. ชื่อเมืองหลวงของเชโกสโลวะเกีย

English-Thai: Nontri Dictionary
ague(n) ไข้มาลาเรีย
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
league(vt) รวมกันเป็นสันนิบาต,รวมกลุ่ม,เป็นพันธมิตร
leaguer(n) สมาชิกสันนิบาต,การโอบล้อม
leaguer(vt) ล้อมรอบ,โอบล้อม
plague(n) กาฬโรค,โรคระบาด,ภัยพิบัติ
plague(vt) รบกวน,ทำให้รำคาญ,ทำให้เกิดภัยพิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[ākāwē] (n, exp) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana  FR: agave [m]
เฉไปเฉมา[chē pai chē mā] (v, exp) EN: zigzag  FR: zigzaguer
ห่า[hā] (n) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease  FR: peste [f] ; choléra [m]
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
โจ๊ก[jōk] (n) EN: joke ; jest ; laughing-stock  FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
กาฬโรค[kālarōk] (n, exp) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague  FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กำกวม[kamkūam] (adj) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious  FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขนมปังฝรั่งเศส[khanompang Farangsēt] (n, prop) EN: French loaf ; baguette ; French stick  FR: baguette [f]
คลับคล้าย[khlapkhlāi] (v) EN: vaguely remember ; resemble distantly
คลับคล้ายคลับคลา[khlapkhlāikhlapkhlā] (n) EN: vaguely remember ; resemble distantly

CMU English Pronouncing Dictionary
AGUERO AA0 G EH1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ague (n) ˈɛɪgjuː (ei1 g y uu)
agues (n) ˈɛɪgjuːz (ei1 g y uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
あやふや[ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
となく[tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
のらくら[norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ague
   n 1: a fit of shivering or shaking
   2: successive stages of chills and fever that is a symptom of
     malaria [syn: {ague}, {chills and fever}]
   3: a mark (') placed above a vowel to indicate pronunciation
     [syn: {acute accent}, {acute}, {ague}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top