ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agreeable

AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agreeable-, *agreeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agreeable(adj) ซึ่งยินยอม, See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย, Syn. acceptable
agreeable(adj) เป็นที่พึงพอใจ, See also: น่าพอใจ, Syn. pleasing, pleasant
agreeable(adj) เป็นมิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agreeableAre you agreeable to our plan?
agreeableHe could make himself agreeable to almost anyone.
agreeableHe is an agreeable person.
agreeableHe is a very agreeable person.
agreeableHe makes himself agreeable to everybody.
agreeableI am quite agreeable to the proposal.
agreeableI'm quite agreeable to doing my duty.
agreeableShe has an agreeable voice.
agreeableThat is most agreeable to the taste.
agreeableThe secretary gave me an agreeable smile.
agreeableThis cloth is agreeable to the touch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะหู(adj) melodious, See also: agreeable to the ear, pleasing to the ear, sweet sounding, tuneful, Thai Definition: น่าฟัง, เสนาะ
ฉ่ำ(adj) pleasant, See also: agreeable, delicious, delightful, Syn. ชุ่มชื่น, Ant. แห้ง, Example: อารมณ์ของเขาฉีดซ่านทันทีเมื่อได้ยินเสียงพรอดพร่ำฉ่ำชื่น
ที่ยอมรับ(adj) acceptable, See also: agreeable, admissible, Syn. เป็นที่ยอมรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ[nāphøjai] (adj) EN: agreeable ; satisfactory  FR: agréable
แสลงหู[salaēng hū] (v) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear

CMU English Pronouncing Dictionary
AGREEABLE AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agreeable (j) ˈəgrˈiːəbl (@1 g r ii1 @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] agreeable, #91,502 [Add to Longdo]
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] agreeable; to conform, #251,689 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
アグレアブル[agureaburu] (n) agreeable [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
快い[こころよい, kokoroyoi] (adj-i) pleasant; agreeable; (P) [Add to Longdo]
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P) [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agreeable
   adj 1: conforming to your own liking or feelings or nature; "Is
       the plan agreeable to you?"; "he's an agreeable fellow";
       "My idea of an agreeable person...is a person who agrees
       with me"- Disraeli; "an agreeable manner" [ant:
       {disagreeable}]
   2: in keeping; "salaries agreeable with current trends"; "plans
     conformable with your wishes"; "expressed views concordant
     with his background" [syn: {accordant}, {agreeable},
     {conformable}, {consonant}, {concordant}]
   3: prepared to agree or consent; "agreeable to the plan"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top