ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agrarian

AH0 G R EH1 R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agrarian-, *agrarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน
agrarian(n) ผู้นิยมกรทำเกษตรกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)

English-Thai: Nontri Dictionary
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agrarian reformการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agrariansกลุ่มเกษตรนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agrarian reformการปฏิรูปกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agrarian structureโครงสร้างกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- agrarian precapitalist. - Let me tell you somethin'.ถามอย่างนี้มัน.. Good Will Hunting (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทศเกษตรกรรม(n) agrarian country, See also: agricultural country, Ant. ประเทศอุตสาหกรรม, Example: ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่ชนบท, Thai Definition: ประเทศที่ประชาชนทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิรูปที่ดิน[kān patirūp thīdin] (n, exp) EN: land reform ; agrarian reform  FR: réforme agraire [f]
ประเทศเกษตรกรรม[prathēt kasēttrakam] (n, exp) EN: agrarian country ; agricultural country  FR: pays agricole [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGRARIAN AH0 G R EH1 R IY0 AH0 N
AGRARIANISM AH0 G R EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agrarian (j) ˈəgrˈɛəʳrɪəʳn (@1 g r e@1 r i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrargesetzgebung {f}agrarian legislation [Add to Longdo]
Agrarland {n}agrarian country [Add to Longdo]
Agrarreform {f}agrarian reform [Add to Longdo]
Agrarstaat {m}agrarian state [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f}agrarian structure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
農漁民[のうぎょみん, nougyomin] (n) the fishing and agrarian populace [Add to Longdo]
農業国[のうぎょうこく, nougyoukoku] (n) agricultural country; agrarian nation [Add to Longdo]
農村地帯[のうそんちたい, nousonchitai] (n) agrarian community; farming area; farming region [Add to Longdo]
農地改革[のうちかいかく, nouchikaikaku] (n) agrarian reform; (P) [Add to Longdo]
農民一揆[のうみんいっき, noumin'ikki] (n) agrarian revolt or uprising [Add to Longdo]
農民運動[のうみんうんどう, noumin'undou] (n) agrarian movement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agrarian
   adj 1: relating to rural matters; "an agrarian (or agricultural)
       society"; "farming communities" [syn: {agrarian},
       {agricultural}, {farming(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top