ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agonize

AE1 G AH0 N AY2 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agonize-, *agonize*
Possible hiragana form: あごにぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonize(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว, Syn. feel anguish
agonize(vi) ดิ้นรน, Syn. struggle
agonize(vt) ทำให้ทรมาน, See also: ทำให้เจ็บปวด, Syn. torture
agonize(vi) เป็นกังวล
agonized(adj) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน

English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi, vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agonizeYou just messed up once. You don't need to agonize over it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[pen sattrū] (v) EN: antagonize
ต่อต้าน[tøtān] (v) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban  FR: résister ; se défendre ; contrarier

CMU English Pronouncing Dictionary
AGONIZE AE1 G AH0 N AY2 Z
AGONIZED AE1 G AH0 N AY2 Z D
AGONIZES AE1 G AH0 N AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agonized (j) ˈægənaɪzd (a1 g @ n ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries, #4,163 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガナイズ[aganaizu] (vs) agonize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  agonize
      v 1: cause to agonize [syn: {agonize}, {agonise}]
      2: suffer agony or anguish [syn: {agonize}, {agonise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top