ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitation

AE2 JH AH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitation-, *agitation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement

English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agitationภาวะกายใจไม่สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agitationการปลุกปั่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agitationการปลุกปั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Agitation Methodการปั่นป่วน [การแพทย์]
Agitation, Acuteอาการกระวนกระวายอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitationFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
agitationHe sat down to recover from his agitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตื่นเต้น(n) excitement, See also: agitation, Syn. ความระทึกใจ, Ant. ความเบื่อหน่าย, Example: ผู้เข้าสอบพยายามควบคุมสติและความตื่นเต้นให้เข้าที่, Thai Definition: อาการลิงโลดด้วยดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดือดร้อน[kān deūatrøn] (n) FR: agitation [f]
การยุ่งยาก[kān yungyāk] (n) FR: agitation [f]
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITATION AE2 JH AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitation (n) ˌæʤɪtˈɛɪʃən (a2 jh i t ei1 sh @ n)
agitations (n) ˌæʤɪtˈɛɪʃənz (a2 jh i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agitation {f}agitation [Add to Longdo]
Tätigkeit {f} | Tätigkeiten {pl}agitation | agitations [Add to Longdo]
Agitation {f}; motorische Unruhe {f} [med.]agitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジ[aji] (n) (abbr) (See アジテーション) agitation [Add to Longdo]
アジテーション;アジテイション[ajite-shon ; ajiteishon] (n) agitation [Add to Longdo]
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P) [Add to Longdo]
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P) [Add to Longdo]
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance [Add to Longdo]
錯乱状態[さくらんじょうたい, sakuranjoutai] (n,adj-no) state of (mental) confusion (agitation) [Add to Longdo]
周章[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) agitation; frustration [Add to Longdo]
戦き[おののき, ononoki] (n) shudder; shiver; agitation [Add to Longdo]
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P) [Add to Longdo]
大荒れ[おおあれ, ooare] (adj-na,n) great storm; agitation; upheaval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitation
   n 1: a mental state of extreme emotional disturbance
   2: a state of agitation or turbulent change or development; "the
     political ferment produced new leadership"; "social unrest"
     [syn: {agitation}, {ferment}, {fermentation},
     {tempestuousness}, {unrest}]
   3: the feeling of being agitated; not calm [ant: {calmness}]
   4: disturbance usually in protest [syn: {agitation},
     {excitement}, {turmoil}, {upheaval}, {hullabaloo}]
   5: the act of agitating something; causing it to move around
     (usually vigorously)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top