ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitate

AE1 JH AH0 T EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitate-, *agitate*
Possible hiragana form: あぎたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitate(vt) ทำให้ปั่นป่วน, See also: ทำให้เป็นกังวล, ก่อกวน, Syn. stir, disturb
agitate(vt) ทำให้สั่น, See also: เขย่า
agitate(vi) ปลุกปั่น, See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
agitated(adj) ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
agitate for(phrv) เรียกร้อง, See also: ปลุกระดมให้มี, Syn. campaign for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated(adj) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitateA sudden wind agitated the surface of the pond.
agitateHe was agitated by the news.
agitateHe was deeply agitated by the news.
agitateI feel tense and agitated when I have too much work to do.
agitateShe agitated herself about her son's safety.
agitateShe was agitated by the news of her lover's death.
agitateShe was very agitated at the news of her lover's death.
agitateThe leaders of the Union agitated for higher wages.
agitateThey sent agents to agitate the local people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกปั่น(v) agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai Definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
ปั่นหัว(v) agitate, See also: instigate, incite, rouse, Syn. ยุแหย่, Example: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ, Thai Definition: ยุให้ผิดใจกัน, Notes: (ปาก)
น่าตื่นตาตื่นใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าเร้าใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
กระวนกระวาย(v) fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai Definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
ก่อกวน(v) agitate, See also: disturb, annoy, Syn. รังควาน, รบกวน, Example: ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน, Thai Definition: ก่อให้เกิดความรำคาญ, รบกวนความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อกวน[køkuān] (v) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (v) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (adj) EN: agitated ; frantic ; anxious  FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[kūan meūang] (v, exp) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate
กวนโอ๊ย[kūan ōi] (v) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother
น่าตื่นเต้น[nāteūnten] (adv) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled  FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[ngūn-ngān] (adj) EN: agitated ; restless  FR: énervé ; agité
ปั่นหัว[pan hūa] (v, exp) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action  FR: monter la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITATE AE1 JH AH0 T EY2 T
AGITATED AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitate (v) ˈæʤɪtɛɪt (a1 jh i t ei t)
agitated (v) ˈæʤɪtɛɪtɪd (a1 jh i t ei t i d)
agitates (v) ˈæʤɪtɛɪts (a1 jh i t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed, #652,510 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] agitated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
アジる[aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
アジテイト;アジテート[ajiteito ; ajite-to] (vs) agitate [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate [Add to Longdo]
煽る[あおる, aoru] (v5r) to fan; to agitate; to stir up; (P) [Add to Longdo]
騒がせる[さわがせる, sawagaseru] (v1) to disturb; to alarm; to agitate; to cause anxiety (to); to trouble [Add to Longdo]
騒ぎ立てる;騒ぎたてる[さわぎたてる, sawagitateru] (v1,vi) to make a fuss (outcry, uproar) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitate
   v 1: try to stir up public opinion [syn: {agitate}, {foment},
      {stir up}]
   2: cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker
     charged up the crowd with his inflammatory remarks" [syn:
     {agitate}, {rouse}, {turn on}, {charge}, {commove}, {excite},
     {charge up}] [ant: {calm}, {calm down}, {lull}, {quiet},
     {quieten}, {still}, {tranquilize}, {tranquillise},
     {tranquillize}]
   3: exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to
     gain an end or engage in a crusade for a certain cause or
     person; be an advocate for; "The liberal party pushed for
     reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is
     pushing for his favorite candidate" [syn: {crusade}, {fight},
     {press}, {campaign}, {push}, {agitate}]
   4: move very slightly; "He shifted in his seat" [syn: {stir},
     {shift}, {budge}, {agitate}]
   5: move or cause to move back and forth; "The chemist shook the
     flask vigorously"; "My hands were shaking" [syn: {shake},
     {agitate}]
   6: change the arrangement or position of [syn: {agitate}, {vex},
     {disturb}, {commove}, {shake up}, {stir up}, {raise up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top