ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agile

AE1 JH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agile-, *agile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agile(adj) กระฉับกระเฉง, See also: ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, Syn. quick, nimble, spry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail, brittle, feeble, Ant. strong, durable

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pick a few agile fighters.เอายอดฝีมือไปจำนวนหนึ่ง Episode #1.9 (2006)
Bottom line, you guys need a chubby, agile guy.แบบสรุปละกัน พวกคุณต้องการคนอ้วนซักคนที่ปราดเปรียว Investigative Journalism (2010)
He was agile too. You said that you fought him right? Were there anything specific to note?คุณบอกว่าคุณสู้กับเขา คุณสังเกตอะไรเป็นพิเศษบ้าง History of the Salaryman (2012)
Like an agile peacock.ขอโทษนะ Frozen (2013)
I must say, he's quite agile for a man his size.ต้องบอกเลยว่า เขาค่อนข้างที่จะว่องไว กว่าคนปกติในรูปร่างขนาดนี้ The Man Who Saved Central City (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agileCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวาดระไว(adv) quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว
ว่องไว(adv) quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: นักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไว
คล่องเเคล่ว(adj) agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[baēpbāng] (adj) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged  FR: frêle ; fluet ; fragile
บอบบาง[bøpbāng] (adj) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy  FR: fragile ; frêle
ชะนีมือดำ[chanī meū dam] (n, exp) EN: Agile Gibbon
หักง่าย[hak ngāi] (adj) EN: fragile
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adv) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely  FR: activement ; lestement
เกรียบ[krīep] (adj) EN: brittle ; fragile ; crisp  FR: cassant ; fragile
ละเอียดอ่อน[la-īet øn] (adj) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light  FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
นกกาฝากปากหนา[nok kāfāk pāk nā] (n, exp) EN: Thick-billed Flowerpecker  FR: Dicée à bec épais [m] ; Dicée agile [m] ; Dicée à gros bec [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGILE AE1 JH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agile (j) ˈæʤaɪl (a1 jh ai l)
agilely (a) ˈæʤaɪliː (a1 jh ai l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, ] agile; nimble; all settled; in order, #24,740 [Add to Longdo]
灵快[líng kuài, ㄌㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] agile; quick, #223,389 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile [Add to Longdo]
Langschwanztachuri {m} [ornith.]Agile Tit Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
さくい[sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
カレハスズメダイ[karehasuzumedai] (n) agile chromis (Chromis agilis); bronze reef chromis [Add to Longdo]
易損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
壊れ易い[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily [Add to Longdo]
壊れ物[こわれもの, kowaremono] (n) fragile article; breakables; broken article [Add to Longdo]
海松;水松[みる;すいしょう(水松);ミル, miru ; suishou ( mizu matsu ); miru] (n) (uk) Codium fragile (species of seaweed) [Add to Longdo]
割れ易い[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable [Add to Longdo]
割れ物;割物;破れ物;破物[われもの, waremono] (n) fragile item; broken article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agile
   adj 1: moving quickly and lightly; "sleek and agile as a
       gymnast"; "as nimble as a deer"; "nimble fingers"; "quick
       of foot"; "the old dog was so spry it was halfway up the
       stairs before we could stop it" [syn: {agile}, {nimble},
       {quick}, {spry}]
   2: mentally quick; "an agile mind"; "nimble wits" [syn: {agile},
     {nimble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top