ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressive

AH0 G R EH1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressive-, *aggressive*
English-Thai: Longdo Dictionary
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressive(adj) ก้าวร้าว, Syn. assertive, pushing
aggressive(adj) ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
aggressive(adj) มั่นใจ, See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggressive(adj) เริ่มต่อสู้, See also: เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressive medicationโอสถบำบัดแบบโหม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressive treatmentการโหมรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressiveก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive and Destructive Personalityก้าวร้าวและชอบทำลาย [การแพทย์]
Aggressive Behaviorพฤติกรรมก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Behaviourพฤติกรรมก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Childเด็กที่มีปัญหาด้านการก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Factorsปัจจัยที่กระตุ้น [การแพทย์]
Aggressive Personalitiesบุคลิกภาพก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive, Moreรุนแรงกว่า [การแพทย์]
Aggressivenessความก้าวร้าว [TU Subject Heading]
Aggressivenessก้าวร้าว, อาการก้าวร้าว, ความรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressiveHe assumed an aggressive attitude toward me.
aggressiveHe has none of his father's aggressiveness.
aggressiveHe is an aggressive person.
aggressiveHe is not aggressive enough to succeed in business.
aggressiveHe is so aggressive that others avoid him.
aggressiveHer behavior will become more aggressive.
aggressiveIf it's a aggressive strange salesman then call me right away, I'll chase him off.
aggressiveI like her style; she's aggressive and knows what she wants.
aggressiveShe is aggressive.
aggressiveThe aggressive man urged me to sign the contract.
aggressiveThe aggressive salesman urged me to sign the contract right away.
aggressiveThe Americans are an aggressive people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนก้าวร้าว(n) aggressive person, Example: ภายนอกเขาดูหงิมๆ แต่เนื้อแท้กลับเป็นคนก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่แสดงกริยาวาจาไม่เคารพผู้ใหญ่
ก้าวร้าว(adj) aggressive, See also: offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาแสดงกริยาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ของเขา
ความก้าวร้าว(n) aggressive, See also: offensiveness, Example: มนุษย์เรามักจะหลีกเลี่ยงการแสดงความก้าวร้าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย
หัวรุนแรง(adj) radical, See also: aggressive, extreme, Example: นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมั่นสูง, Thai Definition: ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจังและรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงรุก[choēng ruk] (n, exp) EN: offense ; aggressive posture
หัวรุนแรง[hūarunraēng] (adj) EN: radical ; aggressive ; extreme  FR: radical ; extrême
ก้าวร้าว[kāorāo] (v) EN: be aggressive ; be offensive  FR: être agressif
ก้าวร้าว[kāorāo] (adj) EN: aggressive; offensive  FR: agressif
คนก้าวร้าว[khon kāorāo] (n, exp) EN: aggressive person ; aggressor  FR: personne agressive [f]
เลยเถิด[loēithoēt] (adv) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively
พฤติกรรมก้าวร้าว[phreuttikam kāorāo] (n, exp) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.)  FR: comportement agressif [m]
รุนแรง[runraēng] (adj) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce  FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
อุกอาจ[uk-āt] (adj) EN: outrageous ; offensive ; aggressive  FR: audacieux ; téméraire

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSIVE AH0 G R EH1 S IH0 V
AGGRESSIVELY AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0
AGGRESSIVENESS AH0 G R EH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressive (j) ˈəgrˈɛsɪv (@1 g r e1 s i v)
aggressively (a) ˈəgrˈɛsɪvliː (@1 g r e1 s i v l ii)
aggressiveness (n) ˈəgrˈɛsɪvnəs (@1 g r e1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, / ] aggressive, #34,357 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] aggressive, #113,470 [Add to Longdo]
有进取心[yǒu jìn qǔ xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄣ, ] aggressive; go-getter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressive Fahrweise {f}road rage [Add to Longdo]
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive [Add to Longdo]
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やい;やーい;ヤイ;ヤーイ[yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int,suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey; hey you [Add to Longdo]
アグレッシブ(P);アグレシブ[aguresshibu (P); agureshibu] (adj-na) aggressive; (P) [Add to Longdo]
居直る[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]
向こう意気[むこういき, mukouiki] (n) aggressive [Add to Longdo]
向こう気[むこうき, mukouki] (n) aggressive [Add to Longdo]
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression [Add to Longdo]
攻撃精神[こうげきせいしん, kougekiseishin] (n) aggressiveness [Add to Longdo]
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressive
   adj 1: having or showing determination and energetic pursuit of
       your ends; "an aggressive businessman"; "an aggressive
       basketball player"; "he was aggressive and imperious;
       positive in his convictions"; "aggressive drivers" [ant:
       {nonaggressive}, {unaggressive}]
   2: tending to spread quickly; "an aggressive tumor" [syn:
     {aggressive}, {fast-growing(a)}, {strong-growing}]
   3: characteristic of an enemy or one eager to fight; "aggressive
     acts against another country"; "a belligerent tone" [syn:
     {aggressive}, {belligerent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top