ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggregate

AE1 G R AH0 G AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggregate-, *aggregate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggregate(n) ผลรวม, See also: ผลรวบยอด, จำนวนรวมทั้งหมด, Syn. sum, total, whole
aggregate(vt) รวบรวม, See also: รวมกัน
aggregate(adj) รวม, See also: ที่เป็นจำนวนทั้งหมด, Syn. total
aggregate(vt) รวมยอด, See also: รวมเป็นจำนวนเท่ากับ
aggregate(n) ส่วนผสมของคอนกรีต
aggregate(n) ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.

English-Thai: Nontri Dictionary
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggregate๑. ส่วนปรุงแต่ง๒. รวมกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggregate๑. กลุ่มกอง๒. ขันธ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregateมวลรวม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aggregate cup fruitผลกลุ่มรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aggregate dataข้อมูลรวม, ข้อมูลชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aggregate excess of loss reinsuranceการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregate free fruitผลกลุ่มอิสระ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aggregate fruitผลกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aggregate limit of indemnityจำนวนจำกัดความรับผิดรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregate stop loss reinsuranceการประกันภัยต่อกำหนดค่าเสียหายโดยจำนวนรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggregateเขม่าดำ: การรวมตัวอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าดำเป็นกลุ่มของอนุภาค โดยแต่ละอนุภาคยึดติดด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) [เทคโนโลยียาง]
Aggregateจับกันเป็นกลุ่มก้อน [การแพทย์]
aggregateaggregate, มวลรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Aggregate, Looseรวมตัวกันอย่างหลวมๆ [การแพทย์]
Aggregatesกลุ่มของอนุภาค [การแพทย์]
Aggregates (Building materials)มวลรวม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggregateAdmission charges aggregated $2500.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลรวม(n) total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินย่อย[hin yǿi] (n, exp) EN: aggregate stones

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGREGATE AE1 G R AH0 G AH0 T
AGGREGATE AE1 G R AH0 G EY0 T
AGGREGATED AE1 G R AH0 G EY2 T AH0 D
AGGREGATES AE1 G R AH0 G IH0 T S
AGGREGATES AE1 G R AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggregate (n) ˈægrɪgət (a1 g r i g @ t)
aggregate (v) ˈægrɪgɛɪt (a1 g r i g ei t)
aggregated (v) ˈægrɪgɛɪtɪd (a1 g r i g ei t i d)
aggregates (n) ˈægrɪgəts (a1 g r i g @ t s)
aggregates (v) ˈægrɪgɛɪts (a1 g r i g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨料[gǔ liào, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, ] aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土), #56,418 [Add to Longdo]
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, ] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks), #63,580 [Add to Longdo]
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, / ] aggregate social demand; total requirement of society [Add to Longdo]
总供给[zǒng gōng jǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] aggregate supply [Add to Longdo]
总需求[zǒng xū qiú, ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, / ] aggregate demand [Add to Longdo]
总风险[zǒng fēng xiǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] aggregate risk [Add to Longdo]
聚合体[jù hé tǐ, ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] aggregate; polymer; paradigm [Add to Longdo]
集合体[jí hé tǐ, ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] aggregate; ensemble; bundle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggregat {n} | Aggregate {pl} | poliertes Aggregataggregate | aggregates | polished aggregate [Add to Longdo]
Aggregatnummer {f}aggregate number [Add to Longdo]
Aggregatzustand {m}aggregate state [Add to Longdo]
Gesamtangebot {n}aggregate supply [Add to Longdo]
Gesamtkapitalbetrag {m}aggregate principal [Add to Longdo]
Gesamtnachfrage {f}aggregate demand [Add to Longdo]
Gesamtproduktivität {f}aggregate productivity [Add to Longdo]
Gesamtrisiko {n}aggregate risk [Add to Longdo]
Gesamtsaldo {m}aggregate balance [Add to Longdo]
Gesamtversicherungssumme {f}aggregate liability [Add to Longdo]
Gesamtwert {m} der Einfuhraggregate value of importation [Add to Longdo]
Gesamtwirtschaftsaktivität {f}aggregate economic activity [Add to Longdo]
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator [Add to Longdo]
Lücke in der Gesamtnachfrageaggregate deficiency in demand [Add to Longdo]
generelle Obergrenze {f}aggregate cap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリゲイト;アグレゲイト[agurigeito ; aguregeito] (vs) aggregate [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] (n) {comp} data aggregate; data constellation [Add to Longdo]
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] (n) {comp} assumed-size aggregate [Add to Longdo]
五陰[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 五蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
五蘊[ごうん, goun] (n) {Buddh} the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
合計額[ごうけいがく, goukeigaku] (n) total amount; aggregate sum [Add to Longdo]
骨材[こつざい, kotsuzai] (n) aggregate [Add to Longdo]
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] (n) {comp} aggregate results; total results [Add to Longdo]
集成体型[しゅうせいたいけい, shuuseitaikei] (n) {comp} aggregate [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] (n) {comp} adjustable-size aggregate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate [Add to Longdo]
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] aggregate results, total results [Add to Longdo]
集合体[しゅうごうたい, shuugoutai] aggregate [Add to Longdo]
集成体型[しゅうせいたいけい, shuuseitaikei] aggregate [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggregate
   adj 1: formed of separate units gathered into a mass or whole;
       "aggregate expenses include expenses of all divisions
       combined for the entire year"; "the aggregated amount of
       indebtedness" [syn: {aggregate}, {aggregated},
       {aggregative}, {mass}]
   2: composed of a dense cluster of separate units such as carpels
     or florets or drupelets; "raspberries are aggregate fruits"
   n 1: the whole amount [syn: {sum}, {total}, {totality},
      {aggregate}]
   2: material such as sand or gravel used with cement and water to
     make concrete, mortar, or plaster
   3: a sum total of many heterogenous things taken together [syn:
     {aggregate}, {congeries}, {conglomeration}]
   v 1: amount in the aggregate to
   2: gather in a mass, sum, or whole [syn: {aggregate}, {combine}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top