ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agenda

AH0 JH EH1 N D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agenda-, *agenda*
Possible hiragana form: あげんだ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agenda(n) กำหนดการ, See also: ระเบียบวาระ, Syn. program, plan, schedule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable

English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agendaระเบียบวาระการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Agenda 21แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนายั่งยืน, Example: เป็นแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม Earth Summit หรือที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development UNCED) เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อเป็นแนวทางของนานาชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น มีความหนากว่า 300 หน้า ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agendaA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
agendaAttached is the tentative agenda.
agendaHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
agendaHere are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.
agendaHere is the final agenda for the meeting on June 16.
agendaI apologize for the delay in sending the agenda.
agendaLet's proceed with the items on the agenda.
agendaPlease note the change in the meeting agenda.
agendaStarting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.
agendaThe agenda for the meeting has been distributed.
agendaThe summit nations put free trade at the top of the agenda.
agendaThose agenda items were taken up en bloc for discussion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระการประชุม(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
สูจิบัตร(n) program, See also: agenda, programme, Syn. กำหนดการ, Example: ผู้ชมทุกคนจะได้รับแจกสูจิบัตรก่อนเข้าชมละคร, Count Unit: แผ่น, ฉบับ, เล่ม, Thai Definition: ใบแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการ
ระเบียบวาระ(n) agenda, Example: ในการนัดประชุมเพื่อเจรจากัน ฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดทำระเบียบวาระการประชุมส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งพิจารณาประกอบด้วย, Thai Definition: ลำดับรายการที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม
กำหนดการ(n) schedule, See also: agenda, program, itinerary, Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ, Example: เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย, Thai Definition: ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกประจำวัน[bantheuk prajamwan] (x) EN: diary  FR: agenda [m]
ไดอารี่[daiārī] (n) EN: diary ; datebook  FR: agenda [m]
กำหนดการ[kamnotkān] (n) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary  FR: programme [m] ; agenda [m]
ประเด็น[praden] (n) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda  FR: point [m] ; aspect [m] ; question [f] ; sujet [m]
ระเบียบวาระ[rabīepwāra] (n) EN: agenda  FR: agenda [m]
ระเบียบวาระการประชุม[rabīepwāra kān prachum] (n, exp) EN: agenda
รายการ[rāikān] (n) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account  FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
สมุดบันทึก[samut bantheuk] (n, exp) EN: diary ; record book ; notebook  FR: journal [m] ; agenda [m] ; carnet [m]
สมุดพก[samutphok] (n, exp) EN: school report ; report card ; school children's report book ; notebook  FR: journal de classe [m] ; agenda [m]
เสนอวาระการประชุม[sanōe wāra kān prachum] (v, exp) EN: propose an agenda  FR: proposer un agenda

CMU English Pronouncing Dictionary
AGENDA AH0 JH EH1 N D AH0
AGENDAS AH0 JH EH1 N D AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agenda (n) ˈəʤˈɛndə (@1 jh e1 n d @)
agendas (n) ˈəʤˈɛndəz (@1 jh e1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议程[yì chéng, ㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] agenda, #13,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジェンダ[ajienda] (n) agenda [Add to Longdo]
アジェンダセッティング[ajiendasetteingu] (n) agenda setting [Add to Longdo]
コモンアジェンダ[komon'ajienda] (n) common agenda [Add to Longdo]
隠された議題[かくされたぎだい, kakusaretagidai] (n) hidden agenda [Add to Longdo]
会議事項[かいぎじこう, kaigijikou] (n) agenda [Add to Longdo]
議案[ぎあん, gian] (n) (1) legislative bill; measure; (2) agenda item; (P) [Add to Longdo]
議事日程[ぎじにってい, gijinittei] (n) agenda; calendar of proceedings; order of the day [Add to Longdo]
議題[ぎだい, gidai] (n) topic of discussion; agenda; (P) [Add to Longdo]
協議事項[きょうぎじこう, kyougijikou] (n) agenda [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agenda
   n 1: a temporally organized plan for matters to be attended to
      [syn: {agenda}, {docket}, {schedule}]
   2: a list of matters to be taken up (as at a meeting) [syn:
     {agenda}, {agendum}, {order of business}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top